נוסח שלישי: ביאור יהודה אתה

רפה

ביאור על הנ"ל1

[ביאור יהודה אתה]

הנה שבטים2 הם שבטי י"ה ב' בחי' ממטה למעלה ומלמעלה למטה עלמא דנוק' ועלמא דדכורא ובאתערות' דלתת' אתערות' דלעילא ע"י ראובן ראיי' פני ארי' ראיתי את אבותיכם התקרבות ממשיך מלמעלה ראה ה' בעניי כי3 עתה יאהבני אישי וימינו תחבקני ושמיעה אם4 שמע תשמעו מעורר מלמעלה כך כי ה' וענין ראי' מקרוב ושמיעה מרחוק ה'5 שמעתי שמעך יראתי בבחי' אודנין כי חבקוק היה בבחי' ריחוק בבחי' שוב מחמת כי ירא לגשת כענין וירא6 העם וינועו ויעמדו מרחוק כנ"ל וזהו כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן לי בן שמזה נולד בחי' התקרבות למעלה בחי' שוב שלמטה (ושנואה היינו שאינה אהובה כ"כ שהרי כתיב ויאהב גם כו' שעושה עצמו שנואה שמאל7 דוחה ושמאל זה גורם תחת לראשי כו' ונולד מזה בחי' לוי בחי' אוי"צ ודבריו חיים וקיימים על אבותינו ועלינו כו' והם ג' קוין חח"ן בג"ה וקו האמצעי לוי דת"י שעי"ז יודוך אחיך להיות בחי' הודאה כתר מל' שבמל' הוא מקבל דלית לה מגרמה כלום וצריכה המשכה להיות הם ממשיכים לה ואעפ"כ היא בחי' מל' כמשל מלך ב"ו שהוא מקבל ואעפ"כ הוא מלך על הנותנים כו' כך כתר עליון הוא כתר מל' נעוץ8 תחילתן בסופן וסופן בתחילתן ואעפ"כ צריכה המשכה מכתר עליון דאיהו9 טמירו דכל טמירין להיות בגלוי אתה ולכן יודוך אחיך מכתר דמל' דהיינו ע"י ג' קוין הנ"ל ראובן פ' ראשונה דק"ש שם מ"ב ושמעון פ' שניי' שם ע"ב ולוי אמת ויציב בחי' הממוצע ובהיכלות הוא היכל הרצון (שהיכל ק"ק הוא אדני שפתי תפתח סמיכות10 גאולה לתפלה) שהוא למעלה מהיכל אהבה שקודם ק"ש כו' ויודוך אחיך להיות בחי' ההודאה בבחי' כתר הוא ביטול ותעמוד מלדת אין עמיד' כו' כי אהב' הוא יש בחי' ידיך11 בעורף אויבך עורף דווקא שהפנימי' צ"ל סו"מ כו' וכך הנה המל' יש לה עליות וירידות הפעם אודה כו' שבשחרית כך ובמנחה כך ובשבת ומוסף כו' ובלילה ותתן12 טרף לביתה לברר בירורין ומלכותו בכל משלה ואין בירור אלא בבחי' אחוריים כי הפנימי' ממילא נכלל כנר בפני אבוקה וכנודע מויברך*12 יעקב את פרעה דא ההוא סטרא קטיל ואפיק נשמתא כו' שיורד ומסטין

רפז

ועולה ומקטרג שלא די במה שלוקח נשמתו אלא גם הגוף וכמו גזלן שנוטל הנשמה והורג הגוף ג"כ כו' ולא די בהעלאת הנשמה בלידת הרבה ישראל אלא גם את רוח13 הטומאה אעביר כו' ובלע14 המות לנצח וכדי שיהי' כח לזאת הוצרך להיות ויברך יעקב כו' ישתחוו לך בני אביך המשכת אבא כי אבא15 יסד ברת' ויודוך אחיך היינו המשכת הכתר ע"י ג' קוין משא"כ המשכת החכמה הוא ע"י ב' קוין בלבד כנודע מציור והצינורות כו' והם ראובן ולוי אב הרחמן המשכת חח"ן קו ימין ע"י גמ"ח והמשכת קו הממוצע ע"י תורה נובלות16 חכמה שלמעלה תורה.

וביאור הענין כי ראה ה' בעניי כי הנה ענין בע"ת הוא ענין הבירור כי הבירורים הם לברר ולהעלות מפני שהיתה תחילה במקם גבוה וירדה ואח"כ הוצרכה לעלות למקומה וכן הנשמה שירדה בגוף וצריך להעלות' נק' ג"כ תשובה כי בירור ותשובה הכל ענין אחד, והנה התקרבות שמחמת עניי הוא יותר גדול כיתרון17 אור הבא מן החשך שלכן הם הברורים שבטי יה או"א עדות לישראל מלמעלה למטה להודות לשם הוי"ה פי' לעשות בחי' הודאה בשם ה' כנ"ל.


1) ביאור על הנ"ל (יהודה): הנחת המהרי"ל. נעתק מכת"י 1824 יא, ב. 1805 קעג, ב. ונעתק בשינויים בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר הצ"צ 1116 פז, א.

נדפס בתוס' הגהות באוה"ת בראשית ע' תתשמ בהשמטת קטע האחרון. ובשינויים קלים בתו"א ויחי מה, ד.

נאמר ביום א' פ' שמות תקס"ו.

וראה לעיל ע' רסא, וע' רפד.

2) שבטים הם שבטי י"ה: ראה תהלים קכב, ד.

3) כי עתה יאהבני אישי: ויצא כט, לב.

4) אם שמע תשמעו: עקב כח, א.

5) ה' שמעתי שמעך: חבקוק ג, ב.

6) וירא העם וינועו: יתרו כ, טו.

7) שמאל דוחה: ראה סוטה מז, א.

8) נעוץ תחלתן בסופן: ס"י פ"א מ"ז.

9) דאיהו טמירו דכל טמירין: ראה זהר יתרו פט, א.

10) סמיכות גאולה לתפלה: ראה ברכות ח, א.

11) ידיך בעורף אויבך: ויחי מט, ח.

12) ותתן טרף לביתה: משלי לא, טו.

*12) ויברך: ראה לעיל ע' רמה ואילך.

13) את רוח הטומאה אעביר: זכרי' יג, ה.

14) ובלע המות לנצח: ישעי' כה, ח.

15) אבא יסד ברתא: זח"ג רמח, ב. רנו, ב. ועוד.

16) נובלות חכמה שלמעלה תורה: ב"ר פי"ז, ה. פמ"ד, יז.

17) כיתרון אור הבא מן החושך: ע"פ קהלת ב, יג.