להבין ענין ק"ש
נוסח שני: שמע ישראל
נוסח שלישי: שמע ישראל
תניא בספרי מי כה' אלקינו
להבין בתוספת ביאור מאמר אנת הוא חד
נוסח שני: פתח ואמר אנת הוא חד
שמע ישראל
להבין מאמר הזוהר פ' חיי שרה אר"ש
להבין בתוס' ביאור שרש ענין הנ"ל
להבין ענין מ"ש בתיקונים דקוב"ה ושכינתי'...
להבין שרש התהוות הזמן
ויהיו חיי שרה
ותוספת ביאור הדברים הנ"ל
אני הנה בריתי אתך
להבין שרשן של הדברים הנ"ל
להבין מאמר הזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני...
נוסח שני: בזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני המקום
למה נסמכה פ' מיתת מרים לפ' פרה
ויאבק איש עמו
נוסח שני: בזוהר פ' וישלח ויאבק איש עמו
להבין מאמר הזהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת
נוסח שני: בזוהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת
ענין מצות פדיון הבן
נוסח שני: וידבר גו' קדש לי כל בכור
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד
חנוכת הבית לדוד
רבת את ריבם
רני ושמחי בת ציון
להבין שרשי הדברים הנ"ל
נוסח שני: ביאור רני ושמחי בת ציון
נוסח שני: בזהר פ' ויגש ויברך יעקב את פרעה
יהודה אתה יודוך אחיך
להבין שרש הדברים הנ"ל
נוסח שני: יהודה אתה יודוך אחיך
להבין שרשן של הדברים הנ"ל
נוסח שלישי: ביאור יהודה אתה
הטוב שמך ולך נאה להודות
[אדון הנפלאות] אשירה לה' כי גאה גאה
יונתי בחגוי הסלע
להבין שרשי הדברים הנ"ל
וקבל היהודים
נוסח שני: וקבל היהודים
ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך
אם ישים אליו לבו
ביאור על הנ"ל
בגמרא (מסכת פסחים קיט, ב) דרש רב עוירא עתיד...
נוסח שני: הנותן שלג כצמר
ענין יין המשומר (המשך)
ביאור שני לדרוש ע"פ יונתי בחגוי הסלע
הראיני את מראיך
נוסח שני: הראיני את מראיך
ועשית ציץ
וירא ישראל את היד הגדולה
ויסע משה
ביאור הדברים ע"פ וקבל היהודים
נוסח שני: ביאור ע"פ וקבל היהודים
להבין ענין מה שארז"ל אין אדם עובר עבירה
אם בחוקותי תלכו
להבין שרשי הדברים הנ"ל
להבין מ"ש באיוב (מ') ואם זרוע כאל לך