שאו את ראש
ענין החושן ואפוד
ביאור לדרוש דאם בחוקותי תלכו
משה ידבר
מראיהם ומעשיהם
להבין שרשי הדברים הנ"ל
ולהבין כל הנ"ל בתוספת ביאור
נוסח שני: משה ידבר
מאמר הזוהר נשא בחללא דגולגלתא
כה תברכו את בנ"י
להבין שרשי הדברים
בהעלותך את הנרות
זוהר פ' שלח והי' ביום ההוא
ועתה יגדל נא כח
להבין שרשי הדברים
ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך אתך תשאו
נוסח שני: זוהר קרח מאן דעביד ימינא שמאלא
אז ישיר ישראל
להבין שרשי הדברים
נוסח שני: עלי באר ענו לה
ברוך שאמר והי' העולם
נוסח שני: ברוך שאמר והי' העולם (בקיצור)
נוסח שני: ברוך שאמר והי' העולם
החלצו מאתכם
להבין שרש הדברים
נוסח שני: לתת נקמת הוי' במדין
נוסח שני: ענין החלצו מאתכם
זוהר פינחס פתח ר' חייא ישבעו עצי הוי'
וידעת היום
להבין שרש הדברים
כי תשמע בקול
להבין שרשי הדברים
זהר בלק פתח האי ינוקא ואמר שחורה אני ונאוה
ר"מ שופטים לא יקום עד א' באיש
ולא אבה ה' אלקיך
להבין שרשי הדברים
להבין שרש ענין הקללות שבתוכחה
כי כארץ תוציא צמחה
קיצורים לד"ה כי כארץ
להבין שרש הדברים
יסובבנהו יבוננהו
תורה צוה לנו משה
להבין שרש הדברים
נוסח שני: תורה צוה
נוסח שני: ביאור על התורה
נוסח שלישי: לבאר מ"ש שתכלית העבודה
בהקדמת הזוהר ר"ח פתח כשושנה בין החוחים