ענין שנא' באמהות שהיו יפ"ת

ק

ענין1 שנא' באמהות2 שהיו יפ"ת ויפ"מ מה בא משה להשמיענו וכי לפושעים הוא נותן יד ח"ו שמוכיחי' מכאן הקפדה על היופי כו'. ושלמה סותר דבריו במ"ש שקר3 החן והבל היופי כו'. אך הענין כי בחי' היופי הוא ג"כ בשרשן למעלה מהארת הכתר שנמשך ומאיר במל' דוקא כי נעוץ תחלתן בסופן כמשל תגבורת אור השמש

קא

באויר השלישי הסמוך לארץ ביותר מבאויר האמצעי כו'. וכך לפי שבחי' מל' רגליה4 יורדות לכן צריכה חיזוק מלמעלה יותר והוא ענין י"ג מדה"ר שנמשכים במל' ולכך גם למטה בטבע הבריאה הנשים יפים מהאנשים, ולכן חשקו השרים5 פרעה ואבימלך בהם, והעיקר הי' בשרשם למעלה שהן השרים שלהם שלמעלה שחשקו6 לקבל יניקה מהם וכמ"ש במ"א ויראו7 אותה שרי פרעה ויהללו אותה שרי8 פרעה שהן9 ב' שמות הוי' א' כסדרו וא' למפרע שהיו בה כו'. וכך היא דרכה של תורה שתוכן רצוף ענינים פנימיים העומדים ברומו של עולם והקורא בתורה וסובר שהם סיפורי מעשיות כפשוטן כתב10 ע"ז בס' א' שאינו מקבל שכר ע"ז כלל. והנה הלא11 היא כתובה על ספר הישר הכונה על ס' בראשית, שקודם לתורה, כי כל הד' ספרים הם גופי תורה בביאורי המצות ויש בהם ב' קוין ימין ושמאל עשין ול"ת זה כנגד זה משא"כ ס' בראשית הוא בבחי' יושר וכולו בבחי' א', ולכן ארז"ל יפה12 שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים כו'.

וההפרש שבין תואר למראה הוא כי היופי בתואר היינו ענין הסידור נכון בבנין האברים במזיגה שלא יעדיף מדת הא' או יקצר מדתו מכמו הראוי להיות לפי מדת האברים האחרים אלא יהיו כולם שקולים וכן בד' החושים ראי' שמיעה ריח דבור יהיו כולם במזיגה ולא יהי' א' רפה והשני חזק יותר לפי ערך ממנו, ולמעלה היינו בחי' המזיגה בספי' עליונות חסד13 דרועא ימינא גבורה דרועא שמאלא כו' שיהי' כחו של זה כפי הראוי להיות נגד שלעומתו. והיופי במראה היינו בחי' ההידור בקלסתר פנים והוא בחי' המקיפים (שהרי מה שאין לו קלסתר פנים עכ"ז אין שינוי בעצם מזיגת האיברים אלא ההידור הוא רק השראת המקיף כו').


1) ענין שנא' באמהות: נדפס כאן מגוכי"ק הצ"צ בס' תקע"ב [מס' 1116]. וראה המאמר בס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' קסח. חלק של המאמר הובא בתוס' הגהות באוה"ת ויחי תתקצה, א (בתוך ד"ה שבע עשרה שנה, ועד"ז נמצא בביאוה"ז להצ"צ ח"ב תשלה, א), ובסיומו כותב: ”ע"כ מצאתי בשם אדמ"ו ז"ל". וראה המאמר בשינויים ובאריכות בד"ה ורחל היתה יפ"ת הנדפס להלן. ובאריכות יותר בתו"ח ויצא כז, ג. לב, ג.

2) באמהות שהיו יפ"ת ויפ"מ: לך יב, יא. יד.

3) שקר החן: משלי לא, ל.

4) רגליה יורדות: שם ה, ה.

5) השרים: באוה"ת שם ליתא תיבה זו.

6) שחשקו לקבל יניקה מהם וכמ"ש במ"א: ראה ד"ה ויראו אותה שרי פרעה, נדפס בתו"ח לך לך צא, א. ובאוה"ת לך לך עב, ב. [והוא ג"כ משנת תקע"ב, ונאמר לפני מאמר זה — ראה לקמן בסוף הס' ברשימת מאמרי תקע"ב].

7) ויראו אותה: לך לך יב, טו.

8) שרי פרעה (השני): בכתוב: ויהללו אותה אל פרעה. [ובאוה"ת שם ליתא תיבות אלו].

9) שהן ב' שמות הוי': ראה תו"ח לך לך צא, ב שם (בשם לקו"ת להאריז"ל). וראה ש"ך עה"ת כאן. פני דוד להחיד"א ל"ך סי' טו"ב.

10) כתב ע"ז בס' א': ראה ס' דגל מחנה אפרים פ' וישב בתחילתו. (זח"ג קמט, ב. קנב, א) ובכ"מ.

11) הלא היא כתובה על ספר הישר הכונה על ס' בראשית: יהושע י, יג. ע"ז כה, א.

12) יפה שיחתן: ב"ר פ"ס, ח.

13) חסד דרועא ימינא: תקו"ז בהקדמה (יז, א).