נוסח אחר: ורחל היתה יפ"ת

קב

ורחל1 היתה יפ"ת ויפ"מ2 וכן ברבקה כתיב והנערה3 טובת מראה כו', ובשרה נאמר ג"כ יפ"מ כו', ולכאורה אין לזה טעם כלל כי מה זאת מעלה יתירה ברוחני' כו', ועוד שהרי שלמה המע"ה אמר להיפוך להשפיל מעלת החן והיופי כמ"ש שקר החן4 והבל היופי וכתיב נזם5 זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם כו'. אך הנה יש להקדים במ"ש יעקב אעבדך6 שבע שנים ברחל בתך ולמה לא בלאה, ולמה ז' שנים כי אולי אם הי' מתחייב א"ע בב' וג' שנים הי' לבן מתרצה בכך ולמה מעצמו קיבל ע"ע ז' שנים כו'. אמנם הנה ידוע בשרש בחי' יעקב ולאה ורחל למעלה שיעקב7 פי' יו"ד עקב בחי' הארת סוף מדריגת השכל במדות אשר בחכ'8 אתברירו כו', והנה בחי' רחל9 הוא בחי' עלמא דאתגלייא עולם הדיבור10 כידוע ע"כ אהב יעקב להשפיע לרחל לבא בבחי' הגילוי, והוא בחי' ז' שנים עילאין שהי' עובד ללבן העליון בעבור רחל נגד ז' מדות כו' ע"ד שנאמר שש11 שנים תזרע שדך כו' כי אין12 נותנין לאדם פרנסה רק בשביל אשתו, אבל בשביל לאה לא רצה לעבוד כלל כי לא הכיר יעקב ולא השיג במעלת ומדריגת נשמת לאה להיותה למעלה הימנו במדריגה וכל דבר המופלא ונעלם מן ההשגה אין לו אהבה ותשוקה אלי', אדרבה יוכל להיות שיפול שנאה בלבבו על אותו הדבר, וז"ש כי13 שנואה לאה כי לאה היא בחי' עלמא דאתכסייא בהעלם ע"כ היא שנואה, עד"מ אדם שמשיג איזו שכל בלימודו מתענג בו ובאהבתה14 ישגה תמיד, אבל כשאינו משיגו שכלו קץ בו עד ששנאוי הדבר היפך העונג כו' וד"ל.

ושרש הדברים הוא כי לאה15 הוא בחי' עולם המח' כידוע שהוא תענוג תמידי שאינו תענוג אלא צער, וע"כ נק' לאה16 ל' נלאה כמו ונלאו17 לשתות מים כו', ולאה בה"א בחי' נוק' הרי ענין הנלאה הוא בבחי' מקבל ולא בבחי'


1) ורחל היתה יפ"ת: נוסח ב' ממאמרים הקודמים (ד"ה ענין שנא' באמהות וד"ה ורחל היתה יפ"ת). וראה בארוכה ד"ה זה בתו"ח ויצא כז, ג ואילך.

2) ורחל היתה יפ"ת ויפ"מ: ויצא כט, יז.

3) והנערה טובת מראה . . ובשרה נאמר: חיי שרה כד, טז. לך יב, יא. יד. וראה נח יא, כט.

4) שקר החן והבל היופי: משלי לא, ל.

5) נזם זהב באף חזיר: משלי יא, כב.

6) אעבדך שבע שנים: ויצא כט, יח.

7) שיעקב פי' יו"ד עקב: ע"ח שער סדר אצי' (ש"ג) פ"ב. תו"א ר"פ ויצא. ובכ"מ.

8) בחכ' אתברירו: ראה אגה"ק סכ"ח. זהר (היכלות) פקודי רנד, סע"ב. הנסמן במאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' רצה.

9) רחל . . עלמא דאתגלייא: ראה זח"א קנב, א. ע"ח שער מוחין דצלם (שכ"ג) פ"ד.

10) רחל . . עולם הדיבור: ראה ע"ח שער אח"פ (ש"ד) פ"א. מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' רכז. וש"נ.

11) שש שנים תזרע שדך: בהר כה, ג.

12) אין נותנין לאדם פרנסה: ראה ב"מ נט, א. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' שו.

13) כי שנואה לאה: ויצא כט, לא.

14) ובאהבתה ישגה תמיד: ע"ד משלי ה, יט.

15) לאה . . עולם המח': ראה גם מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' תקמו. וש"נ.

16) לאה ל' נלאה: ראה גם לקו"ת להאריז"ל ס"פ תולדות. שערי אורה שער החנוכה ז, א. ובכ"מ.

17) ונלאו לשתות מים: ע"פ וארא ז, יח [ובתו"ח כאן (כח, א): וילאו].