נוסח אחר: ורחל היתה יפ"ת

קג

משפיע דהיינו שהמקבל נלאה לקבל מפני בחי' תמידות הקבלה ע"כ נלאה לקבל התענוג תמידי שבשפע, עד"מ תלמיד המקבל מרבו שכל נפלא אעפ"י שמתענג בו מאד כמו ר"ע18 שזלגו עיניו דמעות כו' וכה"ג, מ"מ אין זה רק כאשר מקבל לפרקי' כמו קביעת עת בוקר וערב וכה"ג, אבל כאשר משפיע לו תמיד מן הבוקר ועד הערב ועד בכלל בלי הפסק כלל וכלל אז נהפך התענוג לצער גדול כי נלאה המקבל מאוד לקבל התענוג הזה להיותו תמידי בלי הפסק, ע"כ תענוג19 תמידי אינו תענוג בין במשפיע בין במקבל, כי גם שיותר20 שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה כו' מכ"מ לא שמתענג המשפיע כששופע בתמידות רק דוקא כשמשפיע לפרקי' רחוקי' יותר כו', אך מ"מ אין המשפיע נלאה בהשפעתו אלא המקבל הוא שנלאה לקבל בתמידות (ומ"ש שלש21 הנה לא תשבענה ארץ22 לא שבעה מים דמלבד שלא נלאה הארץ לקבל אלא שלא תשבע מים של המשפיע וכן מ"ש כל23 הנחלים הולכים אל הים כו' והים איננו מלא כו', כל זה מדבר לעתיד דוקא דכתי' א"ח24 עט"ב נקבה25 תסובב גבר כו'). ויובן דבר זה בבחי' המחשבות שבאדם, דהנה אנו רואים שמח' משוטטת תמיד באדם בלי הפסק כלל וכלל אפי' רגע חדא שהרי כל שעה ורגע המח' תחשוב בכל הדברים שעולה על השכל והלב וכל מה שעיניו רואות ואזניו שומעות כו' הכל מהרהר במח' ואין לה מנוחה אפי' רגע וא"א שיהי' האדם פנוי אפי' רגע מלחשוב מאומה, וגם בשעת השינה ששכלו ומדותיו ועיניו ואזניו סתומים ונאלמים כו' מ"מ אין המח' פנוי' כלל שהרי החלומות26 הן מעין הרהורא דלבא שביום, וידוע שכל דמיונות וחלומות27 שבשינה הכל הוא מבחי' אותיות המח' רק שהוא מבחי' האחרונה שבמח' שנק' כח המדמה שבמח' כו', וע"כ נק' המח' בשם לאה ל' נלאה לפי שהמח' היא תמיד בבחי' מקבל מהשכל בלי הפסק כלל, וגם שיש תענוג בכל הדברים העולים ומתקבלים במח' מ"מ נלאה המח' לקבל מפני תמידות הקבלה כמשל הנ"ל בתלמיד היושב לפני רבו כו', והעיקר מפני שהוא תענוג תמידי שנלאה המקבל לקבל תענוג תמידי כו' וד"ל.

ובכ"ז יובן למעלה בבחי' מח' העליונה שבאצי' שנק' לאה למעלה שהן בחי' אותיות מחשבותיו ית', גם שנאמר כי28 לא מחשבותי מחשבותיכם כו' שכל


18) ר"ע שזלגו עיניו דמעות: ראה במאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ג ע' א'קכג. וש"נ.

19) תענוג תמידי אינו תענוג: מובא בלקוטי אמרים להה"מ סקס"ח [הוצאת קה"ת, מא, ב] בשם הבעש"ט.

20) שיותר שהעגל רוצה לינק: ראה פסחים קיב, א. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' רפז. וש"נ.

21) שלש הנה לא תשבענה: משלי ל, טו.

22) ארץ לא שבעה מים: משלי שם, טז.

23) כל הנחלים הולכים אל הים: קהלת א, ז.

24) א"ח עט"ב: משלי יב, ד.

25) נקבה תסובב גבר: ירמי' לא, כא.

26) החלומות הן מעין הרהורא דלבא: ראה ברכות נה, סע"ב. מאמרי אדהאמ"צ ח"ד ע' א'תפ. וש"נ.

27) וחלומות שבשינה . . כח המדמה: ראה שמונה פרקים להרמב"ם פ"ב. תו"א וישב כח, ג. ובכ"מ.

28) כי לא מחשבותי: ישעי' נה, ח.