קד

בחי' אורות עליונים דא"א וע"י וחו"ב כו' הכל עולין במח' בבחי' משפיע והמח' בחי' מקבל בתמידות, ע"כ נק' לאה ל' נלאה שנלאה לקבל תענוג תמידי, כיחוד עליון דאו"א29 דזיווגייהו תדיר בלי הפסק כלל דלא30 מתפרשין לעלמין כידוע שחו"ב הוא שפע האור מאין ליש בתמידות דוקא ע"כ גם המח' שבה מזדווגין (כנראה בחו"ש שא"א להביא שכל מן ההעלם לגילוי השגה דבינה מאין ליש רק במח' דוקא שבה נתפסת ההשגה של המושכל כו') נלאה מפני תמידות הקבלה כנ"ל וד"ל.

והנה מעתה יש להבין למה לא הכיר וידע יעקב במעלת ומדריגת בחי' לאה מאחר שהמח' היא בחי' מקבל בגילוי אותיות כפי' הנ"ל ולמה לא אמר אעבדך בלאה ז' שנים כמו שאמר ברחל. אך הנה ב' מדריגות יש בבחי' לאה, הא' למעלה מבחי' יעקב אשר ע"כ לא הכיר והשיג בה כלל, והב' למטה מבחי' יעקב אשר נעשית לאה בחי' מקבל מיעקב כשנשא אותה ודוקא לאה31 ילדה ששה בנים כו'. כי הנה לפעמים אמר בע"ח32 דלאה היא רק בחי' אחוריים דאימא והוא ענין קשר של תש"ר בד' כו', ולפעמים משמע דלאה33 היא בחי' בינה אם35 הבנים34 ממש כו', להיות ידוע דבינה היא מקור המדות ממש כנראה בחוש שהתינוק ששכלו קטן מדותיו קטנים וכששכלו גדול מדותיו גדולים, ולכאורה אין שייכות למדות עם השכל עד שגידולם תלוי זה בזה, אך מ"מ גידול המדות תלוי בגידול השכל מפני שמקור חוצבם הוא מן השכל דוקא, ואמנם ודאי שאין השכל הבא בהתפעלות המדות משיג לעצם השכל דבינה שמשם מקור חוצבם כמו שכל עלול לא ישיג עילתו כו', ואעפ"י שהשגה דבינה מובדל מן המדות מ"מ בבחי' העלם מאיר למדות והוא הנק' עלמא דאתכסי', וע"ז אמר דלאה היא בחי' בינה אם הבנים ונק' ג"כ מח', אבל היא גם בהיותה בחי' היותר אחרונה שבחכ' שנק' מחשבת שכל מ"מ למעלה היא מבחי' המדות ואין למדות השגה בעצם מהותה כו', וזהו בחי' יעקב שהן בחי' המדות לא הכיר והשיג במעלת נשמת לאה כלל להיותה למעלה הימנו כנ"ל. אבל המדריגה הב' דלאה הוא בחי' אחוריים וחיצוני' דבינה דלמטה מבחי' יעקב, דהיינו כאשר יורדת המח' מלהיות לבוש לחכ' כו' למטה מטה להיות לבוש וכלי בית קיבול למדות שבלב, כמו עד"מ המהרהר במח' מה שלבו חפץ שכל פרט מן המדות שבלב מאירים ומשפיעים במח' ואותיות המח' מגבילים ומקבלים אותם, כידוע שכמו שהמח' בחי' בית קיבול ולבוש לחו"ב כנ"ל


29) דאו"א דזיווגייהו תדיר: ראה זח"ג רצ, ב. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' שנו. וש"נ.

30) דאו"א . . דלא מתפרשין לעלמין: ראה זח"ב בשלח נו, א. זח"ג ד, א. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' א. וש"נ.

31) לאה ילדה ששה בנים: ויצא ל, כ.

32) אמר בע"ח דלאה . . אחוריים דאימא . . קשר של תש"ר: ראה שער יעקב ולאה (של"ו) פ"ד. לקו"ת להאריז"ל ס"פ תולדות ופ' ויצא. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' רפג.

33) דלאה . . בינה: לקו"ת להאריז"ל פ' ויצא שם. ובכ"מ.

35) בינה אם הבנים: ראה זח"א ריט, א. ובכ"מ.

34) דלאה . . אם הבנים: ראה זח"א קנד, סע"א. קנז, ב.