קו

ספר שמות וספר ויקרא ובמדבר כו', וגם שבספרים האלה נכתבו כל המצות שהן בחי' רצה"ע מ"מ ספר בראשית42 למעלה מכולם, וראי' לזה ממה שמצינו במעשה43 דאליעזר עבד אברהם שהוכפלו דבריו ב"פ ובמצות הרבה לא נכתבו רק בדרך רמז וכמו שאמרו יפה44 שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים כו', וכה"ג כל סיפורי מעשיות שכתב משה בספר זה גבוה הרבה גם מכל המצות הכתובים בספרי' אחרים, וע"כ נק'45 ספר בראשית בשם ספר הישר כמ"ש הלא46 היא כתובה על ספר הישר שהוא ספר בראשית דוקא כמ"ש זה47 ספר תולדות אדם. וי"ל לכאורה למה נק' בשם ספר הישר דוקא. אך הענין הוא דפי' ישר הוא כאשר הוא ביושר בלי נטי' לכאן ולכאן, שכל דבר שנמשך ממנו קווין בנטיות לימין ושמאל וכיוצא אינו נק' ישר אבל ישר הוא דבר ההולך במישור בלי נטי' לאיזה צד כו'. וכך הוא בענין ספר בראשית שנק' ספר הישר שלמעלה מבחי' המשכות קווין לימין ושמאל כו'. כי הנה בספר שמות מתחיל בענין המצות שיש בהן בחי' התחלקות קווין לימין ושמאל כמו שידוע דרמ"ח48 מ"ע הם מבחי' ה"ח ושס"ה ל"ת הן מבחי' ה"ג כו', אבל בספר בראשית49 לא נזכר שום מצוה בבחי' המשכה למטה שהרי כל הדברי' שנזכר בספר זה אינו רק סיפורים מן אדם הראשון עד שנולדו י"ב שבטים מיעקב וגלו לארץ מצרים, ומה שמסיים בו הספר הוא במ"ש וימת50 יוסף בן מאה ועשר שנים כו', ושרש הענין הוא כידוע דהאבות51 הן המרכבה ואין52 קורין אבות53 אלא לשלשה שהן בחי' חג"ת דאצי', ע"כ כל אריכות הסיפור בספר הזה הוא בתולדות האבות ובפרטי העובדות שלהן כמו בחפירות בארות וכה"ג ובסדר מסעותיהם כו' ובאברהם איש החסד סיפר כפי שרשו שהי' מרכבה לבחי' חסד וביצחק כפי שרשו בבחי' הגבורות והאריכות יותר הוא ביעקב להיותו בבחי' קו האמצעי כולל חו"ג וגם ביוסף54 שהוא בחי' יסוד ומסיים בו כמ"ש וימת יוסף כו', וכ"ז בבחי' האצי' קודם שניתנה התו' בבחי' המשכה למטה בבחי' יש מאין בהתחלקות קווין נפרדים כו', וגם שבאצי' יש קווין חג"ת אבל המה מיוחדים בתכלית משום דאיהו55 וחיוהי חד, וע"כ נק' ספר הישר כמ"ש


42) ספר בראשית: ראה גם ס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' צב. מאמרי אדהאמ"צ במדבר ח"ב ע' תרמא.

43) במעשה דאליעזר עבד אברהם: חיי"ש כד, ב ואילך.

44) יפה שיחתן: ראה ב"ר פ"ס, ח.

45) נק' ספר בראשית בשם ספר הישר: ראה ע"ז כה, א. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' תיד. וש"נ.

46) הלא היא כתובה: יהושע י, יג.

47) זה ספר תולדות אדם: בראשית ה, א.

48) דרמ"ח מ"ע . . ה"ח ושס"ה ל"ת . . ה"ג: ראה זח"ב רעו, א. תקו"ז בהקדמה ה, א.

49) בספר בראשית לא נזכר שום מצוה: ראה גם תו"א לך יא. סע"ב. תו"ח כאן ”רק מצות מילה לאברהם". ולהעיר מרש"י ר"פ בראשית.

50) וימת . . מאה ועשר שנים: ס"פ ויחי.

51) דהאבות הן המרכבה: ראה ב"ר פמ"ז, ו.

52) ואין קורין אבות אלא לשלשה: ברכות טז, ב. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1068. ח"י ע' 97.

53) אבות . . חג"ת דאצי': ראה מאו"א מערכת אבות סכ"ז. סידור שער חג הסוכות רנז, ג. ובכ"מ.

54) ביוסף . . יסוד: פרדס שכ"ג (שער הכינויים) מערכת יוסף.

55) דאיהו וחיוהי חד: תקו"ז בהקדמה ג, ב.