קז

להגיד56 כי ישר ה' כו', ולזה הטעם כל ספר בראשית בחי' מקור לכל מה שכתוב בספר שמות כו', ולזה גם כל סיפור הפשוט שבספר בראשית נכתב באריכות יותר מהרבה גופי תורה שלא נכתבו רק ברמז ובקצרה כמו וקשרתם לאות57 כו' ודברי אליעזר הוכפלו באריכות כו' כנ"ל וד"ל.

ומעתה יובן ג"כ מה שנכתב בספר זה מן האמהות שהיו ג"כ בחי' מרכבה למעלה כידוע הכל הוא למעלה בבחי' האצי' בבחי' הנוק' בבחי' ב"ן שבכל פרצוף כמו אברהם ושרה בחי' מ"ה וב"ן ויצחק ורבקה כו' ויעקב ולאה ורחל הכל בבחי' האצי' שלזה ניתנה כל התורה להיות בחי' יחודים עליונים באצי' ע"י המצות, ולזה הקדים ספר בראשית שבו נזכר עצם היחודים העליונים שבכל הפרצופים שבאצי' שהן באברהם ושרה כו' והמצות שבשאר הספרים אינו אלא לעורר ממטה למעלה כו' וד"ל. ומעתה יובן גם בענין מ"ש ענין יופי באמהות כמו בשרה ורבקה ובפרט ברחל שהיתה יפ"ת ויפ"מ כו', כללות הכוונה אינו ע"ד הפשוט ביופי גשמי שהרי אמר שקר החן והבל היופי כו', אלא הכוונה הוא בבחי' שם ב"ן שבכל פרצוף להיותה בחי' מקבל צריכה להיות בבחי' יופי עליון יותר מבחי' הדכר המשפיע כמ"ש בבחי' נקבה למטה שאין58 אשה אלא ליופי, וכמו שנראה בחוש בטבע הבריאה הנשים יותר יפות מן האנשים כו', לפי שהאשה מדריגתה למטה יותר מן האיש שהרי נשים59 דעתן קלות כו' פיה60 מלא דם כו' ע"כ צריכה ליופי יותר משא"כ האיש, וכמשל מי שיושב בחושך צריך לאבוקה גדולה להאיר יותר משא"כ היושב במקום אורה כו'. וכך למעלה בבחי' המל'61 שנק' אשה יראת ה' כידוע להיות שיורדת למטה מטה ביותר למקום נמוך חושך ואפילה להחיות ע' שרים כמ"ש ומלכותו62 בכל משלה כו', ע"כ צריכה ליופי יותר, והוא ענין בחי' המשכת י"ג מדה"ר שנק' הארת פנים העליונים דא"א שממשיך בחי' שע"ה63 נהורין למל' כמ"ש יאר64 ה' פניו אליך, אליך דוקא לכנ"י שהיא בחי' המל' מטעם הנ"ל וד"ל.

אך הנה מ"ש ברחל יפ"ת ויפ"מ, ובשרה לא נאמר רק יפ"מ, וכן ברבקה אמר טובת מראה ולא הזכיר בהן גם יפת תואר רק ברחל דוקא, הנה יובן בהקדים תחילה בביאור ענין ההפרש65 בין תואר למראה ע"ד הפשוט. דהנה ידוע שהתואר הוא תואר וציור האברים שתמונתם וסדר ציורם הוא באופן נאה ומהודר לעין כל


56) להגיד כי ישר ה': תהלים צב, טז.

57) וקשרתם לאות: ואתחנן ו, ח.

58) שאין אשה אלא ליופי: ראה תענית לא, סע"א.

59) נשים דעתן קלות: שבת לג, ב. וראה מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"ב ע' תפט. וש"נ.

60) פיה מלא דם: שבת קנב, א.

61) המל' . . אשה יראת ה': משלי לא, ל. ראה תקו"ז בהקדמה ו, א.

62) ומלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט.

63) שע"ה נהורין: ראה סידור עם דא"ח נב, ב בשם הזוהר. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' רפ. וש"נ.

64) יאר ה' פניו אליך: נשא ו, כה.

65) ההפרש בין תואר למראה: ראה גם תו"א ויצא כג, ב. סה"מ תקס"ד ע' יא.