קח

רואה, לפי שהתמונה של כל אבר בא במזיגה נכונה ביותר לא ארוך ולא קצר לא עגול ולא רחב יותר מכפי הצורך לנאות היופי וההידור, וכן כל אבר עם זולתו אין זה גדול מזה וכ"א מועיל לחבירו לענין היופי וההידור שכ"א מהן לפי הצורך במזיגה נכונה עד שבהתאחדם יחד יועילו כולם כא' לענין היופי, וזהו עיקר היופי תואר והתמונה, כמו בתואר פנים הנה יש בו ה' אברים כוללים המצח והעינים והחוטם והלחיים והפה עם לחי התחתון שבכל א' שייך ענין יופי התואר במזיגה נכונה כמו המצח לא ארוך ועגול או רחב יותר מכפי הצורך לענין היופי אלא במזיגה יפה מאוד וכן העינים לא גדולים או קטנים יותר מכפי הצורך אלא במזיגה יפה ונק' יפה66 עינים כו' וכן החוטם במזיגה יפה כו' והשפתיים והלחיים יפים בתמונה נכונה ביותר עד שכ"א מועיל לחבירו לענין היופי, שאם היו העינים גדולים גם שהלחיים והמצח והחוטם יפים בתואר הרי העינים מקלקלים כל ענין היופי וכן בשאר אברים כו', ועיקר היופי בתואר הוא בחי' התכללות מכל אבר א' לחבירו שבהשתתפם יחד יהי' כולל היופי דוקא מבין שניהם וכן מבין כולם יחד (בל"א עּש פַאשט אֵינְש צו די אנדערע זייער), כמו הציור היפה שהגוונים מזוגים באופן נאה שכל גוון עם זולתו משתתפים ליפות זא"ז כו' וד"ל.

וככה יובן למעלה בבחי' תואר העליון שהוא בבחי' כלים המגבילים ומתארים את האור בתואר יפה במזיגה נכונה, והוא כמו בחי' התכללות המדות כאשר מתכללים זע"ז במזיגה יפה דוקא כמו נצח שבגבורה שבחסד עם נצח שבחסד שבגבורה, וכן בשאר כמה מיני התכללות כשהוא באופן טוב ויפה נק' טוב תואר במדות, כמו עד"מ כאשר האדם טוב במדותיו יותר מדאי אין זה יפה וכאשר רע במדותיו יותר מדאי אין זה יפה אלא כאשר ממוזגים מדותיו במזיגה יפה ונכונה הוא הנק' איש יפה בתואר המדות, דהיינו שבחי' הכלים המתארים אורות המדות מתארים יפה ממוזג בכי טוב בלי נטי' לאיזה צד יותר מזולתו אלא אדרבה משתתפי' יחד להיות מבין אמצעות כולם בחי' היופי בתואר המדות כו' ונק' איש יפה במדות, וכה"ג הוא ענין יופי התואר בפנים ששם המוחין שהוא עיקר יופי האדם כמו יוסף67 שהי' יפ"ת כו' דהיינו שחמשה האברים מצח ועינים כו' כולם בתואר יפה במזיגה נכונה כנ"ל, ולמעלה היינו ג"כ בחי' התכללות דד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן. דהנה ידוע בענין ראי'68 שמיעה ריח דיבור שהם לנגד ד' אותיות דשם הוי', יו"ד בחכ'69 הוא בבחי' הראי' דעינים כשהן ממוזגים יפה כנ"ל והוא בחי' שם ע"ב70 כמו עיני71 העדה שהן בבחי' ע"ב דחכ' כללות נש"י דכתיב עינייך72 כו'


66) יפה עינים: לשון הכתוב שמואל-א טז, יב.

67) יוסף שהי' יפ"ת: וישב לט, ו.

68) ראי' שמיעה ריח דיבור . . ד' אותיות: ראה ע"ח שער אח"פ (ש"ד) פ"א.

69) בחכ' . . הראי': ראה ס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' רסד ובהנסמן לשם. מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"ב ע' תעא. וש"נ.

70) בחכ' . . שם ע"ב: ראה ע"ח שער טנת"א (ש"ה) פ"א ובמפרשים שם.

71) עיני העדה: ע"פ שלח, טו, כד.

72) עינייך כו' אפך כמגדל: שיר השירים א, טו. ד, א. שם ז, ה.