קט

אפך כמגדל כו', ושמיעה73 בבינה שהוא בחי' ס"ג שבבחי' אוזן74, וריח דחוטם בבחי' וי"ו, ופה דיבור בחי' ה"א בחי' ב"ן, והמצח75 הוא בבחי' הרצון שהוא בחי' כתר שלמעלה מהפנים שהן המוחין והלחיים תרין תפוחים כו' שם המזיגה בתמונה מהארת מקור המוחין כו' וכמ"ש נאוו76 לחייך בתורים וכה"ג, וכל ד' שמות אלה הם ממוזגים יפה בלי יתרון לא' יותר על חבירו רק כפי הצריך ליופי תואר הפנים ע"ד הנ"ל בתואר המדות כו' וד"ל.

וזהו ורחל היתה יפ"ת, בחי' רחל הוא בחי' עלמא דאתגלייא כידוע, ודוקא רחל היתה יפ"ת לפי שבחי' המל' עיקר בנינה מבחי' התכללות כל האורות עליונים בבחי' מזיגת הכלים מכלים שונים, כמו מבחי' מזיגת התכללות דמל' שבחסד דז"א עם מל' שבגבורה כו' מאיר במל' בחי' מזיגה זו וכך שאר כל התכללות דכלים דז"א (וכמ"ש77 במ"א בפי' למרבה המשרה), וע"כ נק' כלה78 שכלולה מהכל, וע"כ רחל היתה יפ"ת בפנים בד' שמות דע"ב ס"ג מ"ה וב"ן, ולכך יעקב79 שהוא בחי' ת"ת אהב את רחל (כי שופרי'80 דיעקב כו' שהוא בחי' יחוד ת"ת ומל' כידוע), משא"כ שרה ורבקה גם שהן ג"כ בחי' ב"ן אבל הן בפרט מיוחד, כמו שרה בחכ' ב"ן דמ"ה דחכ'81 מקור החסד כו', ורבקה בבחי' בינה, וע"כ שרה נק' יפ"מ ורבקה טו"מ מאד, כי חכמת82 אדם תאיר פניו נק' יפ"מ דחסד*82 מקור החכ' כו' ורבקה שהיא בחי' בינה שם גילוי התענוג נק' טו"מ מאוד, אבל יפ"ת אינו רק בחי' רחל מטעם הנ"ל וד"ל.

ובחי' יפ"מ הוא האורות המקיפי' המאירי' בפנים כמו חכמת אדם תאיר פניו, והענין הוא שהרי ידוע ההפרש בין תואר למראה שהתואר רק בציור יופי התמונה בלבד כנ"ל, אבל המראה הוא מראה וגוון אור הפנים אם במראה לובן או במראה אודם אם הלובן זך ובהיר והאודם זך ובהיר וממוזג יפה זהו הנק' יופי במראה ואם אין האודם ולובן במזיגה יפה ונכונה אלא לבן ביותר מדאי או אדום יותר מדאי והתכללותם יחד אינו במזיגה כפי הצריך לענין היופי במראה אין זה יופי במראה כידוע. והנה ידוע ג"כ שהיופי במראה זך ובהיר כפי הצריך לענין היופי וההידור במראה הוא הנק' הארת פנים שהפנים מאירים כמו אור המאיר ממש, כמו חכמת אדם תאיר פניו אור ממש וכן יאר ה' פניו באור83 פניך יהלכון


73) ושמיעה בבינה: זח"ג קלח, ב. מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' כח. וש"נ.

74) בבינה . . ס"ג . . אוזן: ראה ס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' שכז ובהנסמן לשם.

75) והמצח . . הרצון: ראה זח"ג קכט, א. קלו, ב.

76) נאוו לחייך בתורים: שיר השירים א, י.

77) (וכמ"ש . . למרבה המשרה): ראה ד"ה זה הנדפס לעיל בס' זה.

78) מל' . . נק' כלה: ראה פרדס שכ"ג (שער ערכי הכינויים) מערכת כל כלה.

79) יעקב . . ת"ת: זח"א ויצא קנז, ב.

80) שופרי' דיעקב: ב"מ פד, א.

81) דחכ' מקור החסד: ראה מאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' תקי. וש"נ. דברים ח"א ע' רלז. וש"נ.

82) חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.

*82) דחסד מקור החכ': כ"ה בכת"י המעתיק כאן.

83) באור פניך יהלכון: תהלים פט, טז.