קי

וכה"ג, וכן אמרו פני84 משה כפני חמה כו', וכמו צהבו85 פניו של רבי וכה"ג, והטעם הוא להיות שהמראה בפנים בא מבחי' אור המקיף דוקא שמאיר בפנים כמו מקיף דחכ' תאיר פניו בלחיים וכן איזה שמחה גדולה שבאה מבחי' מקיף דוקא יצהבו מראה הפנים ויאירו במראה יפה, ולהיפוך מבשורה רעה יתלבן הפנים ונק' פנים רעים וחשוכים כמו מדוע86 פניך רעים כו', ע"כ נק' הארת פנים דוקא וד"ל. וכך יובן למעלה במ"ש יאר הוי' פניו אליך שהוא מבחי' המקיפים די"ג מדה"ר כו' ואין אשה אלא ליופי לקבל מבחי' היופי העליון שבפנים העליונים שבא"א מטעם הנ"ל באריכות. וזהו שהיתה רחל יפ"ת ויפ"מ ג"כ בבחי' התכללות במזיגה יפה כמו בענין יופי התואר בבחי' הכלים שהן האברים כנ"ל וד"ל (אבל שרה ורבקה גם הם מקבלים מהארת פנים ע"כ נק' יפ"מ או טו"מ כו' אבל בדרך פרט ולא בדרך כללות הכל כרחל ע"כ העידה התורה עלי' ורחל היתה יפ"ת ויפ"מ כו' אשר לא העידה התו' על שרה ורבקה כו' רק על רבקה נאמר והנערה טו"מ כו' וד"ל) (ומ"ש שלמה שקר החן והבל היופי קאי גם על בחי' יפ"מ שבמל' שאינו מתקיים רק לפי שעה מפני יניקת החיצוני' שמחשכי' וגם מצד עצמן שאינו בבחי' אמת דקו אמצעי, רק אשה יראת ה' היא תתהלל משום דנעוץ87 תחילתן בסופן וסופן בתחילתן למעלה מעלה בבחי' הארת פנים דמקיף דחכ' כו' שהוא בבחי' קיום נצחי דנצחיות אא"ס ב"ה כידוע וד"ל).

והנה עדיין יש לתרץ הקושי' דלעיל במ"ש יעקב אעבדך שבע שנים, למה מעצמו אמר ז' שנים דוקא אולי הי' לבן מתרצה גם בב' וג' שנים. אך הנה יש להבין עוד במ"ש לבן ליעקב מלא88 שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עוד ז' שנים כו', דשבוע זאת היינו ז' ימי המשתה כדפי' רש"י וכמשמעות שאמר בעבודה אשר תעבוד כו' ואח"כ נאמר ויעש89 יעקב כו' וימלא שבוע כו' ויבא גם אל רחל כו' ואח"כ ויעבוד כו', דלפי זה בשביל לאה עבד ז' שנים בתחילה ובשביל רחל לא המתין רק ז' ימי המשתה והעבודה שעבד היתה אחר הנשואין כו'.

והנה להבין כ"ז יש להקדים שורש ענין בחי' יעקב ורחל, כי הנה כתיב כרחל90 לפני גוזזי' נאלמה שטבע הרחל שתניח א"ע לגזוז שערה שעיקר הצורך בה לצמרה ושערה ע"כ נאלמה לפני גוזזי', ולמעלה היינו סוד גלות השכינה בע' שרים שנאמר נאלמתי91 דומי' כו' שע'92 שרים מקבלי' יניקה מבחי' שערות דעור


84) פני משה כפני חמה: ב"ב עה, סע"א.

85) צהבו פניו של רבי: חולין ז, ב.

86) מדוע פניך רעים: נחמי' ב, ב.

87) דנעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן: ספר יצירה פ"א מ"ז.

88) מלא שבוע זאת: ע"פ ויצא כט, כז.

89) ויעש יעקב . . ויבא . . ויעבוד: ויצא שם כח. ל.

90) כרחל לפני גוזזי' נאלמה: ישעי' נג, ז. וראה לקו"ת מסעי פח, ג. ובכ"מ.

91) נאלמתי דומי': תהלים לט, ג.

92) שע' שרים מקבלי' . . מבחי' שערות: ראה פירוש המלות לאדהאמ"צ נז, א ואילך. ובכ"מ.