קיב

ויבטל גם להדין ונמצא מתכללים חו"ג התכללות אמיתית יותר מהתכללות עצמן כו' וד"ל.

והנה זהו עיקר בחי' יעקב בבחי' הרחמי' בכלל דחו"ג וכל עבודתו הי' להוליד בחי' רחמים בכל פרט ופרט שבחו"ג, מאחר שכל פרט דחסד כלול מחו"ג כמו גם נצח שבחסד שבגבורה שבחסד יש בו ג"כ חו"ג ובחי' רחמים שבו כלולים כו', וזהו הי' עבודתו לעשות ריבוי התולדה בצאן שלמעלה מן התחלקו' ריבוי מיני רחמים בפרט כו' וכמ"ש ורחמיו100 על כל מעשיו הנמשך מכל פרטי המדות כנ"ל, והיינו פי' רחמיך הרבים ל' ריבוי ההתחלקות, וזה תלוי בר"ר דכתר שלמעלה מן החכ' כו' לפי שבריח התיכון כו' כידוע, וע"כ הי' יעקב רועה צאן יותר מכולם, וכמו שנראה בקול הצאן שמעוררים בחי' רחמים יותר מקול שארי בהמות זולתם כידוע. וזהו שאהב יעקב לרחל כי שמא גרים רחל ממש כי בחי' המל'101 נק' רחל, וגם להיותה רועה צאן ג"כ וכמ"ש ורחל102 באה עם הצאן אשר לאבי' כי רועה היא כמ"ש בזוהר כו' וד"ל.

וזהו שאמר יעקב אעבדך ברחל ז' שנים ולכאורה הל"ל בעבור ומהו ברחל כו', אך הנה פי' ברחל היינו בתוך בחי' רחל כו'. דהנה ידוע בבחי' רחל למעלה שהוא עולם הדיבור בחי' עלמא דאתגלי' וכל עבודת יעקב הי' רק להמשיך בחי' רחמים בכל העולמות ודוקא בעלמא דאתגלי', והיינו אעבדך ז' שנים ברחל להמשיך ז' מדות עליונות ברחל בתוך עלמא דאתגלי' בחי' רחל עקרת הבית והן ז' שנים עליונים, כידוע בפי' ויהיו חיי שרה מאה כו' ושבע שנים כו' אלה שני חיי שרה וקאי על בחי' ז' השנים דסמוך לי' שהן עיקר שני חיי שרה103 שהוא בחי' המל'104 שנק' מטרוניתא כידוע, וגם כאן אמר יעקב אעבדך שבע שנים, בשנה הראשונה המשיך בחי' החסד ובשנה הב' מבחי' הגבו' כו' שהן מבחי' ז' מדות דאצי' כמ"ש לך105 הוי' הגדולה והגבורה כו' כידוע. והנה מה שהוצרך לז' מדות דוקא הענין הוא כי שרש בחי' יעקב הוא בחכ' שהוא יו"ד דיעקב יו"ד עק"ב כו' ורצה להמשיך בחי' חכ' במל' שהוא בחי' רחל עקרת הבית כו' שנק' חכ' תתאה להנהגת עולמות, כמו עד"מ דבר מלך כו' הנה בדיבורו מתגלה כל בחי' מדותיו כו' אם דברי אהבה וחסד או דברי רוגז ודין כו' הכל יוצא דרך הדיבור כו', אך מפני ריחוק ערך המל' מבחי' ח"ע ע"כ הוצרך יעקב לעבוד ז' שנים תחילה שהוא להמשיך לבחי' ח"ע דרך בחי' הז' מדות ומז' המדות נמשך ברחל עלמא דאתגלי' כו'. והוא ענין בחי' התיקון וההתכללות של המדות בבחי' הרחמים שהוא ע"י שם


100) ורחמיו על כל מעשיו: תהלים קמה, ט.

101) המל' נק' רחל: פרדס שכ"ג (שער ערכי הכינויים) מערכת רחל.

102) ורחל באה עם הצאן: ויצא כט, ט. ראה זח"ג קפז, סע"א. סה"מ תקס"ה ח"ב ס"ע תרצה ואילך.

103) שרה . . המל': ראה ס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' קלז. וש"נ.

104) המל' שנק' מטרוניתא: ראה אגה"ק סכ"ה (קלט, א).

105) לך הוי' הגדולה והגבורה: דברי הימים-א כט, יא.