קיד

וז"ש מלא שבוע זאת רק בז' ימי משתה ושמחה ונתנה לך גם את זאת111 שהוא בחי' המל' כמ"ש בזאת112 יבוא כו', ודוקא בז' ימי משתה ושמחה לפי שהשמחה מביאה מן ההעלם לגילוי כנראה בחוש שבשעת שמחה מגלה מצפוני לבבו בדיבור כו', וע"כ בז' ימי משתה ושמחה יוכל להיות יחוד יעקב ורחל בחי' הדיבור בלי שיצטרך עבודה ז' שנים בתחילה דוקא כי כבר עבד ז' שנים בשביל גילוי אותיות וא"צ רק להביא מן ההעלם לגילוי בלבד כו'. אך הנה לפ"ז למה הוצרך לעבוד גם ז' שנים אחרות גם אחר נישואי רחל מאחר שזכה בה על ידי שמחה של ז' ימים מטעם הנ"ל. אבל באמת ז' שנים שעבד לאחר נישואי רחל הוא להיות בחי' תולדה של השבטים שהוא בעולם הבריאה יש מאין שהי' יעקב סבר שיולדו לו מרחל דוקא, אך כאשר ראה ששנואה113 לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה כו' וד"ל.


111) זאת . . המל': פרדס שכ"ג (שער ערכי הכינויים) מערכת זאת.

112) בזאת יבוא: אחרי טז, ג.

113) ששנואה לאה . . ורחל עקרה: ויצא כט, לא.