ענין יתרו

קנד

מוש"ק פ' יתרו

ענין1 יתרו2 שיתר פרשה א' בתורה ואתה תחזה כו' ושפטו את העם, הענין כי הנה כהן3 מדין הוא הי' מבחי' חכמה דקליפה שנקרא בשם מדין וכמ"ש4 בזהר רזא דתרין ווין כהן מדין הוא חו"ב דקליפה וכהן5 און יסוד דקליפה, כי זלע"ז6 עשה האלקים, ופי' לעומת זה היינו לנגד ממש כי הם ההיפוך במהותם ממהו' הקדושה מלבד שהם טמאים, והיינו כי חו"ב7 דקדושה הם תרין ריעין ולעומת זה בקליפה חו"ב נק'8 מדין מל' ריב ומדון כלומ' פירוד כו' וכן כהן און כי9 יסוד דקדושה נק' ששון שהוא תכלי' השמחה ע"ש גמר השפע ולעומת זה יסוד דקליפה נק' און מל' צער כמו מצאתי10 און לי כו', וכנודע ג"כ ממ"ש בזהר11 שיתרו היה מג' יועצי פרעה איוב12 ששתק כו', בלעם בחי' דעת כמ"ש ויודע13 דעת עליון ויתרו בחי' חכמה, וכשאמר יתרו עתה14 ידעתי כי גדול ה' כו' הוא ענין בירור והתכללו' חכמה דקליפה בחכמה דקדושה, וזה הי' הסיבה למ"ת שהוא רק ענין המשכת החכמה למטה, כי למעלה כבר היתה התורה גנוזה שהיא חכמה עילא', אלא שלהיות נמשכת למטה להתלבש בענינים גשמיים שזהו פי' וענין מ"ת וכמו ענין פ' משפטים שהוסיף יתרו שהדין מחכמה עילאה נשפל בדינים שהוא המשפט בין איש לרעהו ובהכרח שא' מהם משקר כי אלולי הי' שניהם מגידי' האמת לא היו נצרכים לדין, ושיהי' החכמה נמשכת כ"כ למטה הוא ע"י יתרו התכללו' חכמה דקליפה בחכמה דקדושה כו', וזה הי' כל ענין המעשה בהנהגת משה ואהרן וכל זקני ישראל עם יתרו.

הנה כתי' ויצא15 משה לקראת חותנו כי16 משה הוא בחי' חכמה דקדוש' ויצא לקראת העלא' החכמה דקליפה להיות מתכללת בו בקדושה, וזהו

קנה

וישתחוו17 איש אל אחיו שבהשתחוואה זו דמשה העלה את יתרו כו' ואח"כ וישב18 אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה כו' כי כולם הי' צריכים למלאכת עבודה עמו עד שיהי' נגמרת העלאותו והתכללותו בקדושה כו' ואחר אשר נגמרה בכי טוב אזי ניתנה התורה לישראל.

שיש19 יתרון20 לחכמה כו' זהו יתרו ע"י סכלות נעשה יתרון ע'21 זהר תזריע, וע'22 מ"ש חכמות בחוץ עי"ז תרונה וזהו ענין תורה ירידה צורך עלי' ע"י הבירור, וכללו' הירידה במ"ת הי' צ"ל תחלה תוס' אור בח"ע כמו ארוממך23 כי דלתני וכו', ותוס' זה זהו ענין יתרון האור הנ"ל שנמשך מהסכלו' בירור דחב"ד דקליפה, ומשה מ"ה רק הארה ועמ"ש24 על סעודת בר מצוה (בוך נייר גדול קרוב לסופו) בענין וילבש המן את מרדכי ע"ש ופורי'25 תקע"ב בהביאור, עו"ש מדין סד"ה26 עד לא הוו מתקלא (בוך הנ"ל) ושם ג"כ מענין כהן און (ובכי"ה27), ותשבע ותותר רות ב' יד מ"ב ד' ואת ובנייכי תחיי בנותר אוה"מ28 פ' וירא או חיי, ויתרון29 ארץ בכל היא זהר פ' חיי, בכל30 עצב יהי' מותר, ויחי31 יתר שאת, משלי32 י"ב כ"ו, וז"ש33 יתרו ברוך כו'.

יתרון האור מן החושך ע' זהר ח"א ד' ועמ"ש34 ויהי הענן והחשך וכו' והיינו ענין התהפכות המדות ומזה נמשך יתרון האור מאדך נק' אור וז"ש

קנו

שחורה35 אני ונאוה וראיתי36 אני שכמ"כ בחכמ' ג"כ יש יתרון ע"י בירור חב"ד דקליפה הגם עיקר37 השבירה בזמ"ל מ"מ ג"כ בג"ר פגם וע'38 בענין קיני קניזי קדמוני שיהי' לע"ל משא"כ עכשיו רק ז' עמי' וקיני39 יתרו קין ועמ"ש40 שופטי' תקס"ה ע"פ ויתר גוי ינחלום.

הנה חכ' דקלי' נק' מדין עיין41 סד"ה ביום השמיני עצרת תק"ע איך החכמ' גורם יש ובקטני' שלו', ויש סיבת המדון.

ב' יתרונות היינו בשני יצריך נר נשמת אדם ומתכלל נה"ב באור נה"א מאדך זהו יתרון א' אור מהחושך אח"כ ותורה אור שיהי' שכל נפש השכלי' מתכלל בחכמ' תורה זהו יתרון חכמ' מהסכלו' ע'42 ע"פ המגביהי וכו'.


1) ענין יתרו: נמצא בגוכי"ק הצ"צ בס' תקע"ב [1116 כז, ב]. ונמצא גם בס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' ש.

2) יתרו שיתר פרשה א' בתורה ואתה תחזה: יתרו יח, כא-כב. שמו"ר פכ"ז, ח. ראה גם אוה"ת יתרו ע' תשכא.

3) כהן מדין הוא הי' מבחי' חכמה דקליפה: ראה מאו"א מע' מ, יג. לקו"ת וס' הליקוטים להאריז"ל ר"פ יתרו.

4) וכמ"ש בזהר רזא דתרין ווין: ראה זח"ב סח, א.

5) וכהן און יסוד דקליפה: ראה ג"כ ביאוה"ז לכ"ק אדהצ"צ ח"א ע' רג.

6) זלע"ז עשה האלקים: קהלת ז, יד.

7) חו"ב דקדושה הם תרין ריעין: ראה זח"ג ד, א. וראה אוה"ת נצבים ע' א'רכב. ביאוה"ז לכ"ק אדהצ"צ ח"ב ע' תקפא.

8) נק' מדין מל' ריב ומדון: ראה זח"ב שם. וראה לקו"ת וס' הליקוטים להאריז"ל ר"פ יתרו. רמ"ז ומק"מ לזח"ב שם.

9) כי יסוד דקדושה נק' ששון: ראה זח"ג ריב, ב (ובאור החמה שם).

10) מצאתי און לי: הושע יב, ט. וראה מגלה עמוקות אופן קמ.

11) בזהר שיתרו היה מג' יועצי פרעה: ראה זח"ב סט, א.

12) איוב ששתק כו': סוטה יא, א.

13) ויודע דעת עליון: בלק כד, טז. וראה ע"ח שער הארת המוחין (של"ב) פ"ב.

14) עתה ידעתי: יתרו יח, יא.

15) ויצא משה לקראת חותנו: יתרו יח, ז.

16) כי משה הוא בחי' חכמה דקדוש': ראה אוה"ת יתרו ע' תשכא שמוסיף: וכמ"ש וירא ראשית לו. וראה בהמובא בלקו"ש ח"ו ע' 244 ואילך.

17) וישתחוו איש אל אחיו: ע"פ יתרו שם. מכילתא ופירש"י שם.

18) וישב אהרן וכל זקני ישראל: ע"פ יתרו יח, יב.

19) שיש יתרון לחכמה: ההגהות דלהלן נכתבו בגוכי"ק הצ"צ בצדדי הגליון, וכולם שייכים לד"ה ענין יתרו הנ"ל.

20) יתרון לחכמה: קהלת ב, יג.

21) ע' זהר תזריע: זח"ג מז, ב.

22) ועי' מ"ש חכמות בחוץ עי"ז תרונה: ע"פ משלי א, כ. ראה לעיל ע' יח וע' כ, ובהמ"מ שם.

23) ארוממך כי דלתני: תהלים ל, ב.

24) ועמ"ש על סעודת בר מצוה . . בענין וילבש המן: ע"פ אסתר ו, י. וראה גם שערי אורה עד, ואילך. ראה אוה"ת מג"א ע' סח.

25) ופורי' תקע"ב בהביאור: ביאור ד"ה יביאו לבוש מלכות, נדפס לעיל בס' זה. וש"נ.

26) סד"ה עד לא הוו מתקלא (בוך הנ"ל): גוכי"ק הצ"צ מס' 1114 (קלז, א). (ולא נדפס עדיין). וראה גם לקו"ת מטות פז, א: אך ענין מדין הוא מ"ש בספרא דצניעותא (בזהר פ' תרומה קע"ו ב') עד לא הוו מתקלא לא הוו משגיחין אפין באפין שהיו בחי' אב"א וזהו בחי' תהו זה תחת זה כו' שלא היה שייכות לחסד עם גבורה שהחסד היה חסד שבחסד והגבורה היה גבורה שבגבורה כו'. וראה גם שערי אורה שם עא, ב. לעיל ע' סח.

27) ובכי"ה: ראה תו"ח שמות (החדש) ח"ב רסט, א ואילך. [וכאן הכוונה להנחת הר"מ בן אדה"ז ממאמר ההוא — ראה בהוספות לתו"ח שמות תסג, א טור ג].

28) אוה"מ פ' וירא או חיי: אור המאיר .................

29) ויתרון ארץ בכל היא זהר פ' חיי: קהלת ה, ח. זח"א קכב, א.

30) בכל עצב יהיה מותר: משלי יד, כג.

31) ויחי יתר שאת: מט, ג.

32) משלי י"ב כ"ו: ל' הפסוק שם: יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם.

33) וז"ש יתרו ברוך: יתרו יח, י.

34) ועמ"ש ויהי הענן והחושך: ע"פ בשלח יד, כ. סה"מ תקס"ח ע' קעא (וע"ש בהמ"מ).

35) שחורה אני ונאוה: שה"ש א, ה. וראה לעיל ד"ה ע"פ זה.

36) וראיתי אני: קהלת ב, יג.

37) עיקר השבירה בזמ"ל: בז' מלכין. ראה ע"ח שער דרושי הנקודות (ש"ח) פ"ב.

38) וע' בענין קיני קניזי קדמוני שיהי' לע"ל: ראה סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תשצח ואילך. ס' מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' א ואילך, ובהמ"מ שם.

39) וקיני יתרו קין: ראה ס' מאמרי אדה"ז הקצרים ע' מז.

40) ועמ"ש שופטי' תקס"ה ע"פ ויתר גוי ינחלום: צפני ב, ט. סה"מ תקס"ה ע' תשצח (נוסח שני) שם.

41) עיין סד"ה ביום השמיני עצרת תק"ע: ראה סה"מ תק"ע ע' רצא. וש"נ.

42) ע' ע"פ המגביהי וכו': ראה אוה"ת חנוכה כרך ה' תתקלא, א ואילך.