צדיקים מה הם עושים

יח

צדיקים מה הם עושים הקב"ה עושה להם כנפים כנשרים ושטים על פני המים2. בראשית3 בשביל ישראל שנק' ראשית ובשביל התורה שנק' ראשית, בראשית ות"י4 בחוכמתא כי מה5 רבו מעשיך ה' כולם בחכמ' עשית שכל התהוו' העולמות הוא ע"י בחי' החכמ' בחכמה6 יסד ארץ אך זהו בחי' חכמה תתאה והתורה היא ג"כ בחי' חכמה אלא שהיא חכמה עילאה ולכן אין העולם מתקיים אלא בזכות התורה ואם לא התורה הי' העולם חוזר לתהו כדאי' בגמרא7, וע"ז כתי' חכמות8 בחוץ תרונה ב' חכמות, כי איתא במדרש9 עד שלא נברא העולם היו מים במים פי'

יט

שב' חכמות הללו היו כא' ואח"כ נאמר10 יקוו המים שנעשה הבדלה ביניהם שבחי' ח"ת נמשכה למטה להיות כולם בחכמ' עשית וח"ע היא למעלה חכמ' התורה אורייתא מחכמה נפקת11 חכים ולא בחכמה ידיעא12, ומשה מן המים משיתיהו13 חזר והמשיך חכמת התורה למטה להתלבש למטה בח"ת והמלאכי' לא רצו בזה שתתלבש חכמה זו למטה ואמרו14 מה אנוש כו', וירידה זו צורך עלי' היא.

וזהו חכמות בחוץ תרונה שהעלי' הוא ע"י השיר יוצאי'15 בשיר ונמשכי' בשיר וכענין שיר16 המעלות פי' מעלות מל' עליה והיינו ע"י השיר וכידוע בענין ט"ו שיר המעלות שאמר דוד שהיו אומרי' אותם בט"ו מעלות17 שהיו נושאי' המים מהשילוח ע"ג המזבח ועל כל מעלה ומעלה היו הלוים משוררים כו'. וזהו חכמות בחוץ שע"י ירידת החכמו' בבחי' חוץ למטה להיות כולם בחכמ' עשית ואח"כ מתחברי' יחד כמו שהן קודם בריאת העולם מים במים, וגם חכמ' התורה נתלבשה בגשמיות ועי"ז תרונה בבחי' שיר להתעלות למעלה יותר משהיו מקודם כי יש הרבה בחי' חכמה ויש בחי' שלמעלה מעלה יותר כו'.

והנה צדיקי' מה הם עושים שטי' ע"פ המים פי' שיוגבהו למעלה יותר גם מבחי' חכמת התורה כמו שתתעלה אז הנק' מים שיורדי' מגבוה כו' והיינו ע"י שהקב"ה עושה להם כנפים כנשרים, כי הנה כתי' כנשר18 יעיר קנו כו' ישאהו על אברתו, שנושא בניו בגובה למעלה ממנו ומשימם ע"ג כנפיו וכך הקב"ה כביכול ישא הצדיקי' מלמעלה מעצמו כביכול והיינו למעלה מחכמת התורה וכמ"ש דרך19 הנשר בשמים ופי' שטי' כמשל המשיג בתורה ששכלו משוטט מענין לענין כו' אלא שכהיום הוא בתורה הנגלות לנו וגם בג"ע הוא רק זיו השכינה אבל לעה"ב יהי' משוטטי' ע"פ החכמ' ויתפסו אותה שלכן נאמ' ת"ח20 אין להם מנוחה שנאמ'21 ילכו מחיל כו'. ועפ"י הקבלה הוא שיהי' בבחי' כתר שלמעלה מחכמה וזהו ע"פ המים.

כ

(ויש22 עוד פי' הקב"ה עושה להם כנפים כנשרים שיהיו הם הנשרים וא"כ הם ישאו דבר אחר למעלה מהם וגם זה אמת והדבר כמוס ובין כך ובין כך עיקר ההעלא' ע"י הכנפים דוקא).

שמא תאמר יש להם צער כו' מחמת שלא יכלו להכיל החכמ' ת"ל יחליפו כח כו', והיינו רק באלף הז' כי אח"כ יתחדש העולם אלא שלא יהא כאופן שעתה ולא יהי' חורבן בהמ"ק ושעבוד מלכיות כו'.


2) צדיקים מה הם עושים . . ושטים על פני המים: ע"פ סנהדרין צב, ב: אותן שנים שעתיד הקב"ה לחדש בהן את עולמו שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום ההוא צדיקים מה הם עושים הקב"ה עושה להם כנפים ושטים ע"פ המים כו' ושמא תאמר יש להם צער ת"ל וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו. ע"כ. וראה ג"כ ילקו"ש ישעי' עה"פ מ, לא (רמז תמז). וראה עוד על מאמרז"ל זה בתו"ח תולדות קס, ג. תו"ח שמות ח"ב שיז, ב (בהוצאת שנת תשס"ג). ס' מאמרי אדהאמ"צ דרושי חתונה ח"ב ע' תקכא. אוה"ת שה"ש ע' וא"ו.

3) בראשית בשביל ישראל . . ובשביל התורה: פירש"י עה"ת ר"פ בראשית. [וראה המ"מ בלקו"ש ח"ג ע' 755].

4) ות"י: ותרגם ירושלמי. וראה הל' במאמרי אדהאמ"צ בראשית ע' עז, ובהמ"מ.

5) מה רבו מעשיך ה': תהלים קד, כד.

6) בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

7) העולם חוזר לתוהו כדאי' בגמרא: שבת פח, א. וראה גם מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"א ע' רפ. ח"ג ע' תשצג. ח"ד ע' א'שכא, וש"נ.

8) חכמות בחוץ תרונה: משלי א, כ. וראה זח"א קמא, ב: חכמות בחוץ תרונה מאי חכמות אלין חכמה עילאה וחכמתא זעירא כו'. וראה גם תו"א וארא נט, ג. יתרו ע, א. לקו"ת בהעלותך לב, ג. עקב טו, א.

9) במדרש עד שלא נברא העולם היו מים במים: ראה ב"ר פ"ה, ב. שמו"ר רפ"נ.

10) יקוו המים: בראשית א, ט.

11) אורייתא מחכמה נפקת: זח"ב סב, א. פה, א. קכא, א. ועוד.

12) חכים ולא בחכמה ידיעא: תקו"ז בהקדמה (יז, ב). זהר חדש יתרו לד, ד.

13) מן המים משיתיהו: שמות ב, י. וראה גם מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"ב ע' תקלד. במדבר ח"ב ע' תשטז. דברים ח"ד ע' א'קצט. וש"נ.

14) ואמרו מה אנוש: תהלים ח, ה. שבת פח, ב. וראה במ"מ בסה"מ תרל"ג ח"א ע' רסח.

15) יוצאי' בשיר: שבת נא, ב. וראה תו"א ז, ג. קיג, ב-ג. לקו"ת פ' פינחס עז, ג. שם פ' ברכה צח, א (בשם לקו"א להה"מ). ס' מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' קכ (בשם מורי זלה"ה). וראה במ"מ בסה"מ תרל"ג ח"א ע' רסט.

16) שיר המעלות: תהלים קכ-קלד.

17) שהיו אומרי' אותם בט"ו מעלות: ראה סוכה נא, ב.

18) כנשר יעיר קנו: האזינו לב, יא.

19) דרך הנשר בשמים: משלי ל, יט.

20) ת"ח אין להם מנוחה: ברכות סד, א. מו"ק כט, א.

21) שנאמ' ילכו מחיל: תהלים פד, ח.

22) ויש עוד פי': ראה גם סד"ה זה באוה"ת בראשית (ל, ב). וראה ס' מאמרי אדהאמ"צ בראשית ח"א ס"ע קנה ואילך [ועד"ז בתו"ח בראשית ה, ג ואילך].