רמו

בבחי' לידה בגילוי שנק' יבשה בתוך הים לפי שהים נפתח ונקרע עד שבא לידי גילוי כו', והיינו שאמרו שאפי'39 שפחה ראתה על הים מה שלא ראה יחזקאל כי הי' כ"כ עוצם גילוי אורות דאצי' בבי"ע עד שנמשך בחי' גילוי הנבואה לשפחה בים מה שלא ראה יחזקאל כו', כי נבואת יחזקאל הוא בבחי' היצי' אחר הבדלת המסך הנק' ים ונק' רקיע כו' כנ"ל וד"ל.

והנה40 יש פי' שני במ"ש ובנ"י הלכו כו' שעיקר הרבותא הוא מה שהלכו גם בתוך הים ביבשה דהיינו שגם בבחי' ים העליון שהוא בחי' העלם שם הלכו ביבשה, וזהו להיפך מפי' הא' שההעלם נעשה גילוי כו' אלא הענין הוא שבחי' הגילוי עלה ונכלל בבחי' ההעלם להיות גם שם בחי' הגילוי דיבשה וז"ש שהלכו ישראל ביבשה בתוך הים שגם בבחי' ההעלם דים הלכו שם בבחי' גילוי ויבשה כו', וזהו הפי' המובן לכאורה ממאמר הזוהר הידוע כמו כד41 סליק ימא גלגלוהי כו', שזהו ענין בחי' העלאת הנשמו' דבי"ע שעלו בבחי' אור האצילות, ופי' בנ"י הן הנשמו' דבי"ע הלכו ביבשה כמו שהן בבחי' הגילוי שלהם בתוך הים בעולם העליון דאצי', ולפ"ז לכאורה לא נהפך ונקרע הים והלא כתיב ויבקעו42 המים כמ"ש הפך ים ליבשה. אמנם הענין הוא דבאמת ליכא נפקותא כלל בענין גוף הדבר בב' הפירושי' הללו דבין כך ובין כך הכל הי' ע"י ענין בחי' קי"ס דוקא דהיינו שבחי' אותיות המפסיקים ומכסים לאורו' עליונים וגם ממילא נעשה כיסוי והעלם זה עצמו לגבי אורות התחתונים דבי"ע שחסד ומל' נקרעו ונבקעו באופן שלא יסתיר ויכסה כלל ואז ממילא יש חיבור לאורות עליוני' עם אורות תחתונים בין ע"י ירידת אור העליון למטה בין בעליו' אור התחתון למעלה ואין נ"מ בזה כלל רק לענין אופן ההתגלות לבד אם נתגלה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה הוא דאיכא נפקותא בזה אבל בגוף הענין שהוא בחי' ההתגלות בלי הבדל ומפסיק בזה אין נפקותא לב' הפירושי' דבין כך ובין כך לא הסתיר בחי' הדיבור שנק' ים ונתגלה מה שכמוס בתוכו, רק לפי' האריז"ל עיקר גילוי זה מלמעלה למטה שהוא גילוי אורות דאצי' לחוץ בבי"ע ולפי' הזוהר היינו שעלו נשמו' דבי"ע באצי' מפני שאין עליהם בחי' כיסוי והסתר למנוע עלייתן כו' וד"ל. (ואפשר דשניהם אמת ולא סתרי אהדדי כלל, כי מאחר שנבקע המסך הרי יש ב' דרכי' א' דרך העליון אל התחתון והב' דרך התחתון להעליון ושניהם נק' הליכה רק שזה עולה וזה יורד ועל שניהם יתפרש ובנ"י הלכו כו').


39) שאפי' שפחה ראתה על הים: ראה מכילתא בשלח טו, ב.

40) והנה יש פי' שני במ"ש ובנ"י הלכו כו': ראה בכ"ז זח"ב מח, ב. פע"ח שער חגהמ"צ (שכ"א) פ"ח. סידור עם דא"ח רפט. מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' ריב ואילך וע' רנ ואילך. שער האמונה לאדהאמ"צ עא, ב. פד, א. פו, א ואילך.

41) כד סליק ימא גלגלוהי: זח"ב מח, ב (נסמן לעיל).

42) ויבקעו המים: בשלח יד, כא.