רמז

אך הנה גם לב' הפירושים הי' צריך שיקרע הים לי"ב גזרי' וקרעים דוקא למספר י"ב שבטי בנ"י דוקא, כי הנה ידוע שכללות מספר בנ"י שהם בחי' נשמות דבריאה שמקבלים מבחי' מל' דאצי' הנק' ימא תתאה כו' הן י"ב שבטי' והתכללותם הראשון הוא רק ארבעה דגלי' דגל מחנה ראובן כולל ג' שבטים כו' שהן43 ד' מחנות שכינה למעלה כמו בכתות המלאכי' בחיצוני' העולמו' שנחלקים ג"כ לד' והד' נחלקים לי"ב מחנות מחמת כ"א נחלק לג' דוקא כמ"ש בים44 של שלמה שהוא עומד על י"ב בקר והים עומד עליהם מלמעלה כו' וי"ב הבקר הללו ג' לכל צד בד' צדדים כידוע כמ"כ הוא למעלה בד' מחנו' שכינה מחנה מיכאל מחנה גבריאל מחנה רפאל מחנה אוריאל מזרח ומערב צפון ודרום ד' סטרי עלמא וכל מחנה כוללת ג' כו' והן י"ב מחנות ושרשם למעלה הוא בחי' י"ב45 גבולי אלכסון שבבחי' ו"ק מזרח ומערב כו' וכמ"כ בעולם האצי' כללותם הראשון הוא רק ארבעה ונחלק כ"א לג' עד שהן י"ב שבטים בנשמו' דאצי' וי"ב מחנו' במלאכי' דאצי' ושרשם י"ב גבולי אלכסון שבבחי' ו"ק דאצי' כו' וז"ש ששם46 עלו שבטים שבטי י"ה כו' ב' מיני שבטים שבטים שבמל' ובחי' שבטי י"ה דז"א כו' וד"ל כידוע. אך הטעם לזה שנחלק כ"א לג' דוקא הנה זה יובן ממה שאנו רואים שיש ג'47 פרקין בידים וברגלי' כמו פרק העליון שביד הוא האצבעות והוא בחי' חב"ד שביד שהרי יש בהן הארת השכל ברמז או לכתוב דבר חכמה כו' ופרק האמצעי הוא בחי' חג"ת שבו כו' ונמצא ג' פרקין דיד ימין שהן חב"ד חג"ת נה"י שבחסד דרועא ימינא ובחי' ג' פרקין שביד השמאל גבורה דרועא שמאלא הן ששה וכמ"כ ששה ג' פרקין שברגל ימין וג' פרקין שברגל שמאל כו' הרי שנים עשר מדריגות לפי שמתכללי' חו"ג ונה"י שהן הידים והרגלי' כ"א מג' מדריגות דוקא שהוא בחי' חב"ד חג"ת כו' וכמו שבאדם כו' כך למעלה הנה בבחי' ו"ק דאדם העליון יש התכללות זה וע"כ גם הנשמו' והמלאכים שמקבלי' מזה הן נחלקים לי"ב דוקא דהיינו ד' בכלל וכל א' לג' כנ"ל בים של שלמה, וד' מחנות שלמטה הם ד' דגלי מדבר כידוע וד"ל.

אמנם עכ"פ בשעה שהלכו בנ"י בתוך הים הנה לב' הפי' הנ"ל הי' צריך שיקרע הים לי"ב גזרים וקרעים לכל שבט גזר וקרע מיוחד שיעבור בו מאחר שנאמר ששם עלו שבטים שבטי י"ה כו' הרי כמו שלמטה בעולם הבריאה י"ב שבטים כך למעלה י"ב שבטים באצי' ולפ"ז הי' צריך שיקרע הים לי"ב קרעים וגזרים בין בשביל גילוי אורות עליונים דאצי' בבי"ע שמתגלים מבחי' ו"ק דאצי'


43) שהן ד' מחנות שכינה: ראה זח"ג קיח, ב. ביאוה"ז לכ"ק אדהאמ"צ פה, א. ולכ"ק אדמו"ר הצ"צ ע' תנא.

44) בים של שלמה שהוא עומד על י"ב בקר: ראה מלכים א ז, כה. זח"א רמא, א.

45) י"ב גבולי אלכסון: ראה בפרטיות בפרדס שכ"א (שער פרטי השמות) פ"ו ואילך.

46) ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד. וראה בהמ"מ בס' מאמרי אדהאמ"צ ויקרא ח"א ע' רעח ואילך. שערי תשובה מב, ג.

47) ג' פרקין בידים: ראה זח"א רמא, א. וראה גם סה"מ תקס"ח ח"א ע' שעה. מאמרי אדהאמ"צ נ"ך ע' שכג וע' שמו. סה"מ תרמ"ז ע' נו ואילך. ובכ"מ.