רמח

שנחלקים לי"ב שבטים עליונים דאצי' שבהכרח להיות מקום מעבר לכל א' בפ"ע בים העליון שיעבור בו מלמעלה למטה מאחר שכ"א מובדל מזולתו והוא מדריגה מיוחדת בפ"ע דוקא הרי צריך שיהי' לו דרך ומעבר בפ"ע כמו גם שלשה שמסט' דחסד כ"א צריך דרך ומעבר בפ"ע כמו הילוך הדגלים או כמו י"ב בקר שכ"א מדריגה בפ"ע, ובין בבחי' ההעלאה שעולין בחי' הי"ב שבטים שבבריאה באצי' כפי48 פי' השני המובן בזוהר צריך להיות ג"כ דרך ומעבר לכ"א לעלות בו בפ"ע כי כאו"א מקבל שפעו בפרטיות בהבדל מזולתו וע"כ כאשר נקרע בחי' ים העליון צ"ל לכ"א קרע מיוחד אליו שיעלה בו, כי יש שרש לכ"א באצי' מובדל מזולתו שלא יוכל לעלות שם במסילה של זולתו ולכן נקרע הים לי"ב קרעים דוקא כו' וד"ל. וכמ"כ עכשיו בענין התפילות מכללות נש"י הרי49 י"ב שערים למעלה שתפילת כל שבט עולה בשער המיוחד אליו, וכן בענין ירידת אור השפע ע"י התפילות מאצי' לבי"ע ג"כ נמשך לכל שבט ע"י שער המיוחד אליו כי לכ"א שפע מיוחדת ודרך מיוחד בשער השייך אליו, מלבד שער הי"ג שכולל כולם שע"י יוכלו כללות נש"י לעלות בו וגם ע"י יוכל להיות ירידת השפע כו' להיותו כולל כולם והוא שער50 הפונה קדים כו'.

וזהו לגוזר י"ס לגזרים לי"ב גזרים דוקא כל"ח, כי צ"ל בחי' חיבור ויחוד מאצי' לבי"ע כדי שיומשך תמיד בחי' חסד עליון להחיות רוח שפלים דבי"ע כו' וכמ"ש כי51 אמרתי עולם חסד יבנה כו' ואם הי' בחי' זה ההעלם דים העליון מבדיל תמיד לא הי' נמשך חסד עליון לעולם הנברא יש מאין וגם לא היו יכולים הנבראים לעלות ולהתכלל ביחוד העליון כו' ע"כ אמר דמה שגוזר י"ס לגזרים הוא משום כל"ח וד"ל.

ומעתה הנה יש להבין עוד מה שייכות יש לקרי"ס למתן תורה שבשביל מתן תורה הוצרך להעבירם בי"ס דוקא כנ"ל, אך הנה שרש הענין הוא דקרי"ס הי' תועלת גדול בנפשם לכשיהיו בהר סיני שעי"ז יהיו יכולים לקבל התו', לפי שענין קבלת התו' בכלל הרי היא המשכת גילוי אא"ס בחכ"ע שנמשך למטה בחכ' תתאה בחי' המל' שהיא כנ"י וזהו שנק' קבלת התו' שקבלו בנ"י מאא"ס שבחכ"ע כו' והיינו ממש כדוגמת גילוי האורות עליונים דאצי' בבי"ע כמו בי"ב מחנות שכינה ובד' דגלי' וכה"ג שא"א להיות זה כ"א ע"י קרי"ס העליון בתחילה שהוא כמו בחי' בקיעת הפרסא המבדיל בין אצי' לבריאה כו' ואם לאו לא


48) כפי פי' השני המובן בזוהר: ראה לעיל פיסקא: והנה יש שני פי'.

49) הרי י"ב [תוקן ע"פ כת"י ב. ובכת"י א: יג] שערים למעלה שתפילת כל שבט עולה בשער המיוחד אליו: ראה פע"ח שער התפילה (ש"א) בהקדמה. לקו"א להה"מ סקל"ג (ובמ"מ לשם). שו"ע אדה"ז הל' ק"ש סס"ח ס"ב. מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תקפא. תו"ח נח עד, א (ובהמ"מ שם). וישב ריא, ג. שער הכולל בהקדמה.

50) שער הפונה קדים: יחזקאל מו, א. ועוד.

51) כי אמרתי עולם חסד יבנה: תהלים פט, ג.