הנה גלות ישראל

רפב

הנה1 גלות ישראל באוה"ע לברר2 רפ"ח ניצוצין כו' א"כ במצרים שעבדו בחומר ובלבנים ובררו מהר ויצאו לחרות, וכמו"כ עתה בגלותנו בראשונה תחת ממשלת פולין הוא עשו3 הוא אדום על4 חרבך תחי' היו מתעללים בעלילות שקרים לישראל והיו הורגים על כל עלילה לישראל, וביררו מהר והעבירו ממשלתם, ועכשיו תחת ממשלת יון שהוא גבורה שבחסד וראי' מנגון5 יון וישמעאל, ושר של יון מלעיג מהם ואומר אתם שעבדתם את ישראל בכבדות ובררו מהר ויצאו להם, אני לא כן שוטה כמוכם, אני לא אכביד עליהם רק מעט מעט ולא יבררו מהר וביני לביני אאריך את הגלות. וגם ידוע לי"ח ע"פ ניגון יון וישמעאל, יון הוא בטבעו כנ"ל, ומנגן בגבורה בשמחה, וישמעאל הוא חסד שבגבורה מנגן מרורות למו, וחסדו אך בוראה לאיש שא"צ לחסדו שונאהו שנאה גמורה עד שיקח כידון לדקרו ודי לי"ח, וגם המלוכה6 דיון מתנהג ע"פ סוד כו' וד"ל.


1) הנה גלות ישראל: נדפס בס' מגדל עז (כפ"ח תש"מ) בע' תנד. ובמאמרי אדה"ז ענינים ע' קה. וראה עוד להלן בהוספות ברשימת הכת"י ע"ד הכותרת כאן: בשבת שברח כו'.

לכללות המאמר ראה ג"כ ד"ה עוד ענין התחלקות המדות של האומות — הנד' בס' מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תלח (ובס' מגדל עז שם). וש"נ.

הציונים דלקמן נעתקו (בשינויים קלים) מס' מגדל עז שם.

2) לברר רפ"ח נצוצין: ראה תו"א וישב כז, ד. תו"ח שמות נב, א ואילך. ובכ"מ.

3) עשו הוא אדום: בראשית לו, א. וראה המבוא בקב-הישר (בהוצאות שהפרק בשלימותו) שמלכות פולין היא אדום.

4) על חרבך תחי': שם כז, מ.

5) מנגון יון וישמעאל: ראה ס' מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה (בראשית-שמות) ע' רמח. סה"מ תקס"ג ע' רז ואילך (הובא ג"כ ביהל אור ע' שעג). שערי תשובה לאדהאמ"צ ח"ב טו, ד ואילך. תו"ח תצוה תקכ, ב. אוה"ת בראשית חיי"ש תשצג, א. (וראה מ"ש ר"מ די-לונזאנו ב”שתי ידות" (סה, ב).

6) המלוכה דיון מתנהג ע"פ סוד: בד"ה עוד ענין התחלקות המדות (הנ"ל בריש המאמר): ויון הם בחי' יסוד התקשרות. ע"ש.