ספריית חב"ד ליובאוויטש

האזינו השמים א
בשם הה"ק ר' מענדיל יא
המצנפת של כה"ג יג
צדיקים מה הם עושים יח
נוסח אחר: להבין מ"ש במדרש ע"פ וקוי ה' כ
ביום השמיני עצרת ל
ביאור ענין שהמזל לד
שרשי הדברים ע"פ ביום השמע"צ לה
נוסח אחר: ביום השמיני עצרת לט
להבין שרשי הדברים נא
קיצור על הנ"ל סא
שייך לתורה ע"פ ביום השמע"צ סא
שייך לביאור שעל תורה הנ"ל סד
סלח לנו אבינו סז
למרבה המשרה סח
ענין ר"ח סט
להבין ענין ר"ח עא
שחורה אני עה
בנימין זאב יטרף צ
השתחוו[ לה' בהדרת קדש צב
ארדה נא ואראה צז
ענין כי שנואה לאה ק
ענין שנא' באמהות שהיו יפ"ת ק
נוסח אחר: ורחל היתה יפ"ת קב
ענין מארז"ל כל הקורא ק"ש קיד
אכלו רעים שתו ושכרו דודים קיח
ואת גביעי גביע הכסף קכא
וידבר אלקים גו' וארא קלא
להבין מ"ש בלקוטי תורה בענין טעם דמ"ע שהזמן... קלו
הנה להבין ענין הנ"ל בתוס' ביאור קמ
להבין מפני מה נאמר ביצירת חיות קנב
ענין יתרו קנד
זהר תרומה ואתערו חברייא קנו
כתיב כי מחה אמחה קנח
נוסח אחר: כתיב מחה אמחה קס
צאינה וראינה קסט
שוש תשיש קפח
משמח חתן וכלה קצב
שמח תשמח קצה
יביאו לבוש מלכות קצח
ביאור על התורה הנ"ל - איתא במ"ח ר
בגמרא ר"ה גבי כורש רח
ויקרא אלף זעירא ריא
אדם כי יקריב רטו
סוד ויקרא אל משה ריט
ביום ההוא יגלח רכב
נוסח אחר: ביום ההוא יגלח רלה
[ויט משה גו' וישב הים לפנות בוקר לאיתנו]. רלט
ענין קרי"ס רמא
נוסח אחר: להבין ענין קי"ס רנו
מה יפו פעמיך רסא
להבין ביאור הדברים רסז
ענין והתהלכתי עדר
להבין ענין השבת רפ
הנה גלות ישראל רפב