ספריית חב"ד ליובאוויטש

האזינו השמים
בשם הה"ק ר' מענדיל
המצנפת של כה"ג
צדיקים מה הם עושים
נוסח אחר: להבין מ"ש במדרש ע"פ וקוי ה'
ביום השמיני עצרת
ביאור ענין שהמזל
שרשי הדברים ע"פ ביום השמע"צ
נוסח אחר: ביום השמיני עצרת
להבין שרשי הדברים
קיצור על הנ"ל
שייך לתורה ע"פ ביום השמע"צ
שייך לביאור שעל תורה הנ"ל
סלח לנו אבינו
למרבה המשרה
ענין ר"ח
להבין ענין ר"ח
שחורה אני
בנימין זאב יטרף
השתחוו[ לה' בהדרת קדש
ארדה נא ואראה
ענין כי שנואה לאה
ענין שנא' באמהות שהיו יפ"ת
נוסח אחר: ורחל היתה יפ"ת
ענין מארז"ל כל הקורא ק"ש
אכלו רעים שתו ושכרו דודים
ואת גביעי גביע הכסף
וידבר אלקים גו' וארא
להבין מ"ש בלקוטי תורה בענין טעם דמ"ע שהזמן...
הנה להבין ענין הנ"ל בתוס' ביאור
להבין מפני מה נאמר ביצירת חיות
ענין יתרו
זהר תרומה ואתערו חברייא
כתיב כי מחה אמחה
נוסח אחר: כתיב מחה אמחה
צאינה וראינה
שוש תשיש
משמח חתן וכלה
שמח תשמח
יביאו לבוש מלכות
ביאור על התורה הנ"ל - איתא במ"ח
בגמרא ר"ה גבי כורש
ויקרא אלף זעירא
אדם כי יקריב
סוד ויקרא אל משה
ביום ההוא יגלח
נוסח אחר: ביום ההוא יגלח
[ויט משה גו' וישב הים לפנות בוקר לאיתנו].
ענין קרי"ס
נוסח אחר: להבין ענין קי"ס
מה יפו פעמיך
להבין ביאור הדברים
ענין והתהלכתי
להבין ענין השבת
הנה גלות ישראל