ברכת אירוסין ונשואין

יברך על הכוס ואח"כ יאמר ברוך כו' אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות כו':

ישתה החתן והכלה ואח"כ מקדש החתן את החלה בטבעת ואומר הרי את מקדשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל:

וקורין הכתובה ויברך שנית על הכוס ואח"כ יאמר [ז' ברכות]:

ושותין החתן והכלה שנית ובברכת המזון אומר הברכות תחלה ואח"כ מברך על הכוס: