עירובי תחומין

יניח מזון שתי סעודות מערב יום טוב או מערב שבת או לפתן כדי לאכול בו שתי סעודות וקונה שביתה כאילו שם ביתו ויכול להלך משם אלפים אמה לכל רוח שירצה והעירוב יהיה בתוך אלפים מביתו ויברך: ברוך כו' על מצות עירוב בדין יהא שרא כו':

ואם מערב לרבים יאמר ולפלוני או לבני מקום פלוני ואין מערבין עירובי תחומין אלא לדעת על כן צריך להודיעם קודם חשיכה שהניח עירובו בשבילם:

סדר מנחה ערב שבת

אומרים הודו בכל ערב שבת קודם מנחה לבד כשחל יום טוב או חול המועד בערב שבת אין אומרים הודו: