קידוש לבנה

על פי הקבלה אין לקדש הלבנה עד אחר ז' ימים למולד. ויש לקדש הלבנה בבגדים חשובים ונאים וקודם הברכה יאמר (הללויה הללו גו'):

יאשר רגליו ויביט בלבנה פעם אחת קודם הברכה וכשיתחיל לברך לא יראה בה כלל:

ידלג שלשה דילוגים ויאמר: ברוך עושך וכו'. ככה יעשה ג' פעמים ידלג ג' דילוקים ואומר מבורך עושך וכו' עד כאן.

וינער שולי טלית קטן: