תפלת שלש רגלים

במוסף של יום טוב הראשון של פסח מתחילין לומר מוריד הטל ובמוסף שמיני עצרת מתחילין לומר משיב הרוח ומוריד הגשם ואין הצבור רשאין להתחיל עד שישמעו מפי הש"ץ ונוהגין שהשמש מכריז קודם התפלה לפיכך לא די כשיכריז משיב הרוח לבד אלא יאמר גם כן מוריד הגשם: