קידוש לראש השנה

בליל שני של ראש השנה נוהגין להניח פרי חדש בפני המקדש ויתן עינו בו ויאמר שהחיינו. ואם אין פרי חדש מצוי מכל מקום יאמר שהחיינו:

בראש השנה בלילה ראשונה נוהגין לאכון תפוח מתוק בדבש בתחלת הסעודה וצריך לברך בתחלה: ברוך כו' בורא פרי העץ: ואחר כך יאמר: יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה: