סדר הושענות

כל ימי הסוכות תכף אחר הלל קודם קדיש שלם אומרים הושענות וכן בהושענא רבה. בכל יום מקיף את התיבה פעם אחת בלולב ואומרים הושענא אחת ובהושענא רבה מקיפים ז' פעמים ואומרים ז' הושענות וזהו סדרן ואין לחלק ולשנות סדר זה באיזה יום שחל יום טוב מימות השבוע. ובשבת אין אומרים הושענות כלל:

[בהושענא רבה] אומרים ו' הושענות של כל ימי הסוכות ומקיפין את התיבה בכל פעם ואח"כ אומרים למען איתן ומקיפין גם כן:

ואחר כך נוטל בידו הערבה וחובט ה' חבטות בקרקע כדי למתק ה' גבורות ויאמר: יהי רצון כו':