סדר הגדה

יסדר על שולחנו קערה בג' מצות מונחים זה על זה הישראל ועליו הלוי ועליו הכהן ועליו לימין הזרוע וכנגדו לשמאל הביצה תחתיהם באמצע המרור ותחת הזרוע החרוסת וכנגדו תחת הביצה הכרפס ותחת המרור החזרת שעושין כורך:

בפסח שותה הכוס בישיבה בהסבת שמאל דרך חירות:

ורחץ. ונוטל ידיו ואינו מברך:

כרפס. נוטל פחות מכזית כרפס ויטבול במי מלח או חומץ ויברך: ברוך כו' בורא פרי האדמה: יכוין להוציא גם המרור בברכה זו:

יחץ. ויקח מצה האמצעית ופורסה לשנים חלק אחד גדול מחבירו וחלק הגדול יניח לאפיקומן והקטן מניח בין הב' מצות:

מגיד. ומגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר: הא לחמא כו':

מסלקין הקערה עם המצות לצד אחר ומוזקין לו כוס ב' וכאן הבן שואל מה נשתנה:

ומחזירין הקערה ומגלין מקצת הפת ואומרים עבדים וכו':

צריך להגביה הכוס ולכסות הפת [בעת אמירת והיא שעמדה] כן כתב האר"י ז"ל [ואח"כ] יעמיד הכוס ויגלה הפת:

באמירת דם ואש ותמרות עשן ישפוך ג' שפיכות ואין ליטול באצבע לשפוך כי אם בכוס עצמו וישפוך לתוך כלי שבור (ויכוין שהכוס הוא סוד המלכות ושופך מהיין שבתוכו סוד האף והזעם שבה על ידי כח הבינה לתוך כלי שבור סוד הקליפה שנקראת ארור):

באמירת עשר מכות ישפוך עשר שפיכות מהכוס עצמו כנ"ל (ויכוין בשפיכה גם כן כנ"ל) ומה שנשאר בכוס (נעשה סוד יין המשמח) לכך לא ישפוך אלא יוסיף יין:

נוטל הפרוסה בידו ויאמר: מצה זו כו':

נוטל המרור בידו ויאמר: מרור זה כו':

יכסה את הפת ויגביה את הכוס [לפני אמירת לפיכך כו'] ואוחזו בידו עד סיום ברכת אשר גאלנו:

ומברך ושותה בהסיבה:

רחצה. ואחר כך נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים:

מוציא. ויקח המצות כסדר שהניחם הפרוסה בין שתי השלימות ויאחזם בידו ויברך: ברוך כו' המוציא כו':

מצה. ולא יבצע מהן אלא יניח המצה השלישית להשמט מידו ויברך על הפרוסה עם העליונה טרם ישברם ברכה זו. ויכוין לפטור גם כן אכילת הכריכה שממצה השלישית וגם אכילת האפיקומן יפטור בברכה זו: ברוך כו' על אכילת מצה:

ואחר כך יבצע כזית מכל אחד משתיהן ויאכלם ביחד בהסיבה:

מרור. ואחר כך יקח כזית מרור ויטבל בחרוסת וינער החרוסת מעליו כדי שלא יתבטל טעם המרירות ויברך ברכה זו: ברוך כו' על אכילת מרור:

ויאכלנו בלא הסיבה:

כורך. ואחר כך יקח מצה הג' וחזרת עמה כשיעור כזית ויטבול בחרוסת ויכרכם ביחד ויאמר זה: כן עשה הלל כו':

ואוכלם ביחד:

שלחן עורך. ואחר כך אוכל ושותה כדי צרכו ויכול לשתות יין בין כוס ב' לג':

צפון. ואח"כ יקח האפיקומן ויחלקו לכל בני ביתו לכל אחד כזית ויזהר שלא ישתה אחר אפיקומן ויאכל בהסיבה וצריך לאכלו קודם חצות:

ברך. ואח"כ מוזגין כוס שלישי ואומר עליו ברכת המזון ואחר ברכת המזון קודם שתיית כוס שלישי יברך: ברוך כו' בורא פרי הגפן: ושותה בהסיבה:

מוזגין כוס ד' ופותחין הדלת ואומר: שפוך כו':

הנוהגין לומר פזמונים אין להפסיק בהם בין ברכה זו [ישתבח] ובין ברכת הכוס אלא מיד אחר כך יברך על כוס ד': ברוך כו' בורא פרי הגפן: ושותה בהסיבה:

ואחר כך יאמר: לשנה הבאה בירושלים: