ספירת העומר

בליל שני של פסח מתחילין לספור ספירת העומר תיכף אחר תפלת ערבית. אך יש מי שאומר שהבא בסוד ה' יש לספור אחר שגמר כל הסדר בחוץ לארץ והמקדים לברך ולספור מיד אחר התפלה מוקדם לברכה [הגה"ה מסדור אדמו"ר בעל הצמח צדק: דלפי הדין אסור לאכול עד שיספור ומה גם דבכל אורך הסדר קרוב הדבר שישכח מלספור או שיספור אחר חצות]:

ואם שכח ולא ספר בלילה סופר ביום בלא ברכה כנודע:

וזמן התחלת עמוד השחר מח"י אייר ואילך במדינות אלו הצפוניות הוא בחצות הלילה לכך אין לספור אחר חצות אלא בלא ברכה וזמן זה של עמוד השחר  נמשך כך עד י"ז בתמוז ועד בכלל ולכן משהגיע חצות ליל י"ז תמוז אסור לאכול:

יכוין לספירה של אותו הלילה ולתיבה אחת של אנא בכח ותיבה אחת של מזמור אלקים יחננו ואות אחת מפסוק ישמחו: