(ג)

(ג) ואם מכר הגזלן כו'. כן מבואר בסימן תרמטכב. ואף שיש אומרים שם חוץ מיום ראשון, דבעינן לכםכג וציצית נמי בעי לכם, מכל מקום, כבר כתב שם המגן אברהםכד דמיירי לפני יאוש. ומה שמסיק שם להחמיר היינו בשאר הימים לפני יאוש, אבל אחר יאוש אפילו ביום ראשוןכה כשר, כדמוכח בהדיא בגמראכו גבי עובדא דאוונכרי. וכן משמע שם במגן אברהם סעיף קטן וכז. וכן כתב שם בעטרת זקניםכח, דלא כמשמעות הלבושכט. והבאר היטב שםל לא דק בזה, ודו"ק.


כב) שו"ע סעיף א.

כג) ויקרא כג, מ. סוכה כט, ב. לקמן סי' תרמט ס"א.

כד) ס"ק ג.

כה) וראה גם לקמן שם ס"ו.

כו) סוכה ל, א.

כז) וראה גם לקמן שם ס"ח.

כח) ריש סי' תרמט.

כט) שם סעיף ב.

ל) ס"ק ב.