(ד)

(ד) שינוי גמור שאין חוזר כו'. זהו כוונת המגן אברהם במה שכתבלא ועיין בחושן משפט סימן שסלב דהוי שינוי גמור עד כאן לשונו. ואף דהט"זלג חולק על זה, מכל מקום הרי בסימן תרמטלד פסקו כן בעלי הש"ע בשם התוספותלה והר"ןלו דלא כרמב"םלז, ואף הט"ז לא חלק עליהם שם. וכן הסכימו שם כל האחרונים דלא הוי מצוה הבאה בעבירה, אם הקנין שקנה אותה בא לו קודם קיום המצוה עיין שם בט"ז סעיף קטן א. ואף שבאליה זוטא כאןלח הסכים לדברי הט"ז, מכל מקום הרי בסימן תרמטלט חזר בו וסתר כל דברי הט"ז שבכאן (ועיין שם שכתב דאם השינוי אינו על ידי הליבון אלא על ידי הטוויה עצמה דהוי מצוה הבאה בעבירה, וראייתו מתוספותמ עיין שם אבל מדברי המגן אברהםמא לא משמע הכי, שהרי הכשיר על ידי יאוש ושינוי הטוויה. וכן משמע מכל הפוסקים בסימן תרמט שלא חילקו בין קודם אגודת הלולב בין לאחר האגודה, הגם שיש לדחות).


לא) בס"ק י.

לב) סעיף ו. וש"ך ס"ק ג.

לג) ס"ק ה.

לד) סעיף א.

לה) סוכה ל, א ד"ה הא.

לו) ריש פרק ג דסוכה (ד"ה ולענין הלכה).

לז) בהלכות ציצית פ"א הי"א.

לח) ס"ק י.

לט) ס"ק ב.

מ) סוכה שם.

מא) ס"ק י.