(יא)

(יא) אפילו כו'. ומה שכתב המ"אקלג בשם רבינו ירוחםקלד צריך עיון גדול, דאף לפי הגהתוקלה משמע כן בהדיאקלו, דתלי טעמא דמהני קביעות משום דלחם הוא לחלה אבל טריתא דפטורה מברך בורא מיני מזונות בכל ענין, ולכן כפל רבינו ירוחם לשונו ואין מברכים המוציא כו', לומר דלא משכחת לה כלל דמברכין עליו המוציא. וגם הטור שכתב כן בטריתאקלז לא כתב כן כאן, וכתבם סמוכים זה לזה ולא כללם בחדא בבא, וע"כ צריך לומר כמ"ש לעילקלח:


קלג) סקמ"ג שדינו כמו בטריתא דלעיל סי"ג (ושם הביא רבינו ב' דעות). ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 36.

קלד) נט"ז ח"ה (קמה, ד).

קלה) של המ"א סקמ"א בדברי רבינו ירוחם.

קלו) דבטריתא (דלעיל סי"ג) ובבצק שאופין בשפוד (נהמא דהנדקא) מברך במכל מקום אף בקביעות סעודה.

קלז) שמועיל קביעות סעודה.

קלח) קו"א סק"ו שבנהמא דהנדקא ובלחם העשוי לכותח לא מהני קביעות אף לדעת הטור.