סימן קסח

(ב)

(ב) וכל זה כשהמילוי כו'. (וצריך עיון קצת דהא דבש דרך ללפת בו פתטו) וכן דעת רמ"א בסי' קס"ח סעיף י"ג. וכן הוא בהדיא בריא"זטז שממנו מקור הדין בשבלי לקטיז ואגוריח (שהוא הר"י מטארני שהביאו הרא"ש רפ"ק דסוכהיט והר"ן פי"ו דשבתכ כמבואר בשלטי גבורים שם בשבתכא), עיין שם שכיסנין עשויים לקנוח ופשטיד"א לקביעות סעודה משום הכי מחלק שם ביניהם. וכן משמע מלשון הרי"ףכב ורא"שכג שקראו כל אכילת עראי כיסנין, א"כ הבאה בכיסנין פי' היינו שעשוייה לאכלה בתורת כיסנין, דהיינו לקנוח ולא לקביעות סעודה. וכן הוא בהדיא בהרר"יכד שאינו מזון אלא מיני מתיקות כו', ופשטיד"א עשוי למזון (ואפילו במילוי פירות משמע בתשב"ץכה לברך המוציא, עיין אליה זוטא סעיף י"זכו, אלא דהמ"א סי' קע"זכז פירש בענין אחר). וכן הוא ג"כ כוונת רש"יכח שמאכלה מועט, ורצה לומר שעשוי לאכול מעט לקנוח סעודה או לתענוג בעלמא מחמת המלוי ולישה בתבלין. ומה שכתב הט"זכט דאורחא דמלתא כו'ל, זה אינו דפשטיד"א היתה מצויה מאד בימי רש"י ותוס', עיין תוס' ביצה דף ח'לא ובב"י סוף סימן תק"ט בשם סמ"גלב ומרדכילג והג"מלד. ועוד שרב האילה ורמב"םלו פירשו בענין אחר א"כ מנ"ל להוסיף עוד על מה שהזכירו בפירוש המפרשים שלא כמותם, ובפרט שרש"ללז וב"חלח מחמירים, אלא שהש"עלט הכריע להקל (אבל להקל יותר מהשו"ע אין לנו):


טו) ואמרינן לעיל ס"ט שמילוי דבש הוי פת הבאה בכסנין. ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 2.

טז) הלכה זו דמילוי בשר כו' (שכתבו השבלי לקט ואגור בשם ר' ישעי') הובאה בשלטי גבורים ברכות (ל, א) אות א בשם ריא"ז (פסקי ר' ישעי' אחרון ז"ל, פ"ו מהל' ברכות אות יג) בשם מז"ה (מורי זקני הרב, ר' ישעי' הראשון, פסקי הרי"ד, פ"ו דברכות לז, ב), ושם מבואר בהדיא לחלק בזה בין כיסנין (מילוי דבש וכו') לפשטיד"א (מילוי בשר וכו').

יז) סי' קנט.

יח) סי' רטז.

יט) סי' א: ה"ר ישעי' דטראני.

כ) על המשנה קכ, א (מד, ב): הרב ר' ישעי' מטראני ז"ל.

כא) אות ג בסופו: והר"ן הביא דברי ריא"ז. וראה העו"ב ירושלים ע' 3. כללי הפוסקים וההוראה כלל קעח.

כב) ברכות מב, א.

כג) ברכות פ"ו סי' ל.

כד) ברכות מא, א ד"ה ואומרים.

כה) סי' רצא, בהגהת רבינו פרץ (לפי הנוסח המועתק באגודה סי' קנג): שא"צ לברך על פירות שבמולייאות ואפילו בירך עליה ברכת המוציא כי הקמח עיקר.

כו) סקכ"א.

כז) סק"ג.

כח) ברכות מא, ב ד"ה פת הבאה.

כט) סק"כ.

ל) נקט (מילוי צוק"ר ובשמים).

לא) ע"א ד"ה אמר.

לב) מל"ת עה ד"ה ומכשירי אוכל נפש (הובא בהג"מ דבסמוך).

לג) ביצה סי' תרפא.

לד) הל' יו"ט פ"א אות ה.

לה) הובא בערוך ערך כסן. ובשוע"ר סי"ב.

לו) הל' ברכות פ"ג ה"ט. הובא בשוע"ר סי"א.

לז) הגהות לשערי דורא שלו סי' א אות ו. וראה העו"ב תשצא ע' 61.

לח) סד"ה ומ"ש והוא. הובאו בט"ז סוף סק"ז.

לט) ס"ז.