(ג)

(ג) או במי ביצים כו'. שבלי לקטמ, ומהתוס'מא אין ראיה כלל דאפילו במי פירות ואפילו בתבלין הרבה ס"ל דלא מקרי כיסנין כלל כמו אובלייא"שמב, עייין אבן העוזרמג:


מ) דפוס ויניציאה סי' מא. הובא במ"א סוסקמ"ד. ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 9.

מא) ביצה טז, ב ד"ה קמ"ל הובא במ"א שם.

מב) ראה תוס' ברכות מב, א ד"ה לחמיות.

מג) ס"ז וס"ח. ובדינים העולים אות א.