(ד)

(ד) עירב בה מעט מים כו'. ט"זמד (ומה שהקשה המ"אמה לא קשה מידי, כיון שע"י קביעות מברך ברכת המזון לחם גמור הוא לכל מילי, אלא משום דלא קבעי אינשי אינו מברך בלי קביעות כמו שכתב הב"ימו, ובגמ'מז לא מדמי אלא בכהאי גונא דאפילו בקביעות לא מברך, כמו שכתב המ"א ס"ק כ"ח, וטרוקנין יוכיחומח) (ואף שי"למט, וביו"ט אינו יוצא י"ח אלא ע"י קביעות משום דאין שמחה אלא בלחם חשוב דקבעי עליהנ, עיין רא"ש פ"זנא דבעינן לחם שהוא עיקר אכילה):


מד) סק"ז.

מה) סקט"ז. ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 10.

מו) ד"ה ומה שפירש רבינו.

מז) ברכות לז, ב.

מח) שמבואר שם לח, א שמברכין עליה במכל מקום ואדם יוצא בהן י"ח מצה בפסח. וראה לקמן סי' תסא ס"ז. וראה דרכי החיים (ברכת במכל מקום ח"א סק"א). העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 11.

מט) כאן בא לתרץ קושיה הב' שבמ"א שם. וראה העו"ב (ירושלים) ע' 12.

נ) ראה לקמן סי' קפח ס"י וש"נ. וראה מחשבת חיים סי' לג.

נא) סי' כג.