(ה)

(ה) ואפילו אותם כו'. כן משמע במ"א סק"כ במה שכתב רמ"א סעיף י"ד בהג"ה (וכן הוא בהדיא במרדכי פרק כל שעהנב דאובלייא"ש תחלתם סופגנין, מכלל דאינה עבה לגמרי, אלא משום דסופה עיסה מברכין עליה המוציא כמו שכתבו בתוס' ברכות דף מ"בנג, דלא כמו שכתב ברא"ש שםנד):


נב) רמז תקצב. ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 13.

נג) ע"א ד"ה לחמניות. וכ"ה בתוד"ה לחם לח, א כדלקמן קו"א סק"ו.

נד) פ"ו סי' ל: שתחלתו וסופו עיסה ומברך עליהם המוציא. אבל ראה שם סי' יא. לקמן קו"א סק"ו.