(ז)

(ז) והבישול כגון כו'. מ"אפד (אף אם תמצי לומר שזה אינו לפי משמעות התוס'פה ומרדכיפו וש"עפז ורמ"אפח דלא הקילו אלא בלאקשי"ן לפי שהן דקין יותר, מכל מקום יש לסמוך בזה על הכרעת סמ"גפט והג"מצ שבב"יצא, וכן משמע בר"ןצב, כיון דבלאו הכי לא קיימא לן כר"ת גם בחלהצג כמו שכתב המ"אצד דלא כש"ךצה, וכן בדין דהחולקים על ר"ת המה הרבים ובתראיצו):


פד) סקל"ו. ביאור המשך דברי הקו"א ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 22.

פה) ברכות לז, ב ד"ה לחם. וראה פסחים לז, ב ד"ה דכולי.

פו) פסחים רמז תקצב.

פז) סי"ג.

פח) שם.

פט) עשין כז.

צ) הל' ברכות פ"ג דפוס קושטא.

צא) ד"ה והגהות.

צב) פסחים יא, ב ד"ה הילכך.

צג) ראה שו"ע יו"ד סי' שכט ס"ג.

צד) סקל"ב.

צה) יו"ד שם סק"ד.

צו) וראה גם ב"י סד"ה כל דבר. וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל סג.