(ח)

(ח) והוא שנתבשלו כו'. בה"גצז, מרדכיצח. ועיין במרדכי בפרק כירהצט בשם רא"םק להחמיר אפילו בכלי שני משום חסרון ידיעתנוקא, ויש לומר שהוא משום שבת וסקילה וחטאת כמו שכתב הרא"ם שם, אבל אין להחמיר כל כך בספק ברכה שהיא דרבנןקב, עיין מ"א סי' רט"וקג:


צז) ברכות פ"ו ז, ג. הובא בב"י ד"ה ופירוש רש"י.

צח) ברכות רמז קיט.

צט) רמז שב.

ק) יראים השלם סי' רעד מלאכת מבשל.

קא) הובא בהגהות מיימוניות הל' שבת פ"ט אות א. וראה גם לקמן סי'  שיח סי"ב.

קב) ולענין מצה בפסח – ראה לקמן סי' תסא סי"ד.

קג) סק"ו. וראה גם לקמן שם ס"ג.