(ט)

(ט) ואפילו אם נותן כו'. רב ל"טקד (ועיין שם ברא"שקה ואינו מחובר יחד כו', משמע אע"ג דשרוי בקערה לרככה מצנימותה כדפרש"יקו, הפך לכאורה ממה שכתבו הב"יקז ומ"אקח. אבל מדמייתי אבייקט מליקט מכולן לחביצא על כרחך צריך לומר שהחיבור לא מהני כלל לאפוקי מתורת לחם אלא מתואר לחם, משא"כ בשרייה לפי שעה דמיירי שם כדמסיק הרא"ש שם, אבל בשרייה מרובה מודה להתוס'קי, וכן הלבוש סעיף י"א לא כתב יש מי שאומרקיא משום דלא פליג כלל, דלא כפרי חדשקיב):


קד) סע"א (לגירסת הרא"ש דלקמן: אמר רב חייא בר אשי אמר רב).

קה) סי' יט. ביאור המשך דברי הקו"א ראה דרכי החיים (ברכת במכל מקום ח"י סק"א). העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 24 ואילך. וראה גם חי' צמח צדק קצח, א ד"ה מפורר דק דק.

קו) שם ד"ה פת צנומא.

קז) ד"ה אמר רב יוסף.

קח) סקכ"ד.

קט) ברכות לז, ב.

קי) שם ד"ה אמר.

קיא) כמו שכתב בשו"ע סי"א.

קיב) ליקוטים סק"י.