סימן קעד

(ב)

(ב) ואם שורה כו כו'. עיין מ"א סי' קס"ח סק"ליא, וכן הוא ג"כ כוונת הנחלת צבי ועטרת צבי סי' קע"זיב על השרייה לבדה אבל לא למה שישתה אח"כיג, דהא מדמי לה לפירותיד, ואי לא לא קיימא לן כוותיה, כמו דלא קיימא לן כמו שכתב בתחלה שםטו, עיין שם במ"א סק"בטז, ועיין שם סוף סעיף איז:


יא) ולעיל סי' קסח סכ"א וש"נ.

יב) על הגליון. הובא באליה זוטא ורבה ס"ק יא. וכ"כ בעולת תמיד כאן ס"ק ו.

יג) ראה גם אליה רבה שם.

יד) שמבואר לקמן שם ס"ג, דלא מהני מה שאוכל עם הפת למה שיאכל אח"כ. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 38.

טו) הנחלת צבי שם בשם הלבוש ס"ב שצריך לברך על יי"ש אף אם בא לעורר תאות המאכל, ולא קיימא לן כן - כמבואר בפנים בתחלת הסעיף וש"נ.

טז) בסי' קעז. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 40.

יז) בעטרת צבי סק"ב.