(ג)

(ג) ויש אומרים שגם מים כו'. בה"גיח (ולהט"זיט אשתמיטתיה מה שכתב המרדכיכ כמו שיתבאר לקמןכא, וגם הרא"שכב שכתב כן על בה"ג על כרחך כוונתו דזיין טובא כמו פת משא"כ בשכר, עיין סי' ר"ח סעיף י"זכג):


יח) ברכות פ"ז י, ב.

יט) סק"ח, שכתב שבשאר משקים גם להי"א אין צריך ברכה.

כ) ברכות רמז קלו.

כא) קו"א סק"ז.

כב) ברכות פ"ו סי' כט: יין ... דזיין אבל מים לא זייני.

כג) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה לקמן ריש ס"ט. סדר ברה"נ פ"א הי"ז וש"נ.