(ד)

(ד) אפילו בחול כו'כד. רא"ש פרק ערבי פסחיםכה, ט"ז סי' רצ"טכו. ולא ס"ל דרא"ש לשיטתיה אזילכז, עיין סי' קע"ח ס"הכח, אלא שאני התם דהוי הבדלה מילתא אחריתא לכולי עלמא בכהאי גונא, כמו שכתב הט"ז שם. וכן משמע ברשב"אכט והג"מל דפשיטא דבעיא מקום סעודה לכולי עלמא בהבדלה, דאם לא כן מי הזקיקם לירד למחלוקת שאין כאן מקומה, וא"צ כלל לכוונתם שםלא:


כד) ולא התנה שיהי' דוקא על שלחנו, ואילו גבי הבדלה התנה שיהי' דוקא "על שלחנו דהיינו סמוך לסעודתו ובמקום סעודה".

כה) סי' ד.

כו) סק"ה.

כז) שם סי' ו, שגם ביין הוי שינוי מקום הפסק.

כח) ובשוע"ר ס"ג.

כט) ברכות מב, ב ד"ה איבעיא להו.

ל) הל' ברכות פ"ד אות ל.

לא) ראה העו"ב (ירות"ו) ח"א ע' מח וח"ב ע' 41.