(ו)

(ו) וכל שכן יין כו'. מ"אמא וכן משמע בש"עמב (אף שהתוס'מג לא סבירא להו הכי, שכתבו דלא גרע כו'מד, היינו משום ברכה אחרונה, עיין במש"למה, אבל לפי מה שכתב הש"ע סעיף ו' כהרא"שמו בלי שום חולק אין להחמיר אף לפי דעת התוס' אלא בהבדלה, עיין סי' רצ"טמז. ומיהו אף בפחות מכשיעור אין להקל נגד משמעות האחרונים שלא הזכירו ברכה אחרונה, שאף את"ל שגם המ"אמח נתכוין לזה שכשקבע עצמו לסעודה הוי ליה כתוך הסעודה וא"צ ברכה אחרונה, מכל מקום ממה שכתב הט"ז סי' רצ"טמט מבואר להדיא דנטילת ידים אינה משום ברכה אחרונה):


מא) סק"ה, שבזה פסק השו"ע בפשיטות שפוטר היין שבתוך הסעודה, דלא כהתוס'.

מב) ס"ד.

מג) ברכות מב, ב סד"ה ורב ששת.

מד) יין דהבדלה מיין שלפני הסעודה דפטר, היינו שבשניהם לא פטר אלא אחרי נטילת ידים.

מה) בקו"א סק"ה.

מו) פסחים פ"י סוף סי' כד שאין צריך לברך ברכה אחרונה על היין שלפני הסעודה. הובא במ"א סק"ט.

מז) ס"ז בהגהת הרמ"א. ובשוע"ר שם סי"ג מציין לכאן.

מח) סק"ו. ועי' העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 52 ואילך.

מט) סק"ו.