(ז)

(ז) אבל השותה כו'. מ"אנ (ומה שכתב בשם המאורנא צריך עיון גדול, דשם מבואר בהדיא דדוקא ביין, משום דסבירא ליה דברכת המזון פוטרת מעין ג'נב, וכן הוא בר"ןנג בשמו.

ואף לפי משמעות המ"א יש לומר דמה שכתבנד לנהוג כר"ן (ורשב"א) [ורמב"ן]נה הוא ג"כ לאפוקי מהמאור עיין שם, דהא פליגי עליה עיין שם. וכן דעת התוס'נו ומרדכינז, וכן פסק רמ"א סי' רצ"טנח, עיין שם במ"א סק"ינט. והכי קיימא לן בסי' תע"ג ס"ו, עיין שם בט"זס ובטור סי' תע"ה, מבואר משם דלכולי עלמא לא ס"ל כהמאור לפי דעת המ"א. ודו"ק).

(ולהט"זסא אשתמיטתיה מה שכתב המרדכיסב דדוקא היין ממשיך תאות אכילה ולא שאר משקים, ופשוט הוא) עיין סי' תע"אסג.

וגם ביין הרא"שסד יחידאה הוא, ופליגי עליה התוס' דף ק' סע"ב והמרדכיסה גבי ברכה אחרונה של כוס ב' והרמב"ן ור"ן שם והרז"ה שםסו, והסכים עמו הרשב"א בתשובה סי' ע"ב, וכן כתב בהדיא בחידושיו דף י"ז ע"בסז בשם ירושלמיסח, וכן משמע מדעת ראבי"הסט בטור סי' (תע"ה) [תע"ד] ומהר"ם בהג"מע דדוקא כוס ב' דפוטר יין שבתוך המזון א"צ לברך אחריו, דלהרא"ש גם אחר הראשון א"צ. אלא שהש"עעא נמשך אחר הטור שסתם כמסקנת אביו הרא"ש, עיין טור סוף סי' סימן ער"ב. ואם כן הבו דלא לוסיף עלהעב. והיינו טעמא דהבדלהעג:


נ) סקי"ד.

נא) פסחים (כד, ב), דגם בשאר משקים אין צריך ברכה אחרונה.

נב) ראה מגיני השלחן ע' קפו.

נג) שם (כד, רע"ב) ד"ה ולענין על הגפן.

נד) מ"א סוף סקי"ד.

נה) דלקמן ס"ז וש"נ (שברכת על הגפן שאחר בהמ"ז פוטר יין שלפני המזון).

נו) ברכות מב, ב סד"ה ורב ששת, שבהמ"ז לא פטר יין שלפני נט"י.

נז) ברכות רמז קמג.

נח) ס"ז.

נט) דהיינו שלא כדעת בעל המאור הנ"ל.

ס) סק"ח. ולקמן שם סי"ז-ח.

סא) סי' קעד סק"ט, שכ' שגם בשאר משקים אמרינן שבאים לפתוח בני מעיים ונפטרים בבהמ"ז.

סב) שם רמז קלו. וראה גם לעיל קו"א סק"ג.

סג) לקמן שם ס"ב וש"נ, שרק היין גורר תאות המאכל.

סד) פסחים פ"י סו"ס כד, דס"ל שבהמ"ז פוטר יין שלפני המזון שהוא להמשיך תאות אכילה. וראה יגדי"ת (נ.י.) חוב' יב ע' כח.

סה) פסחים (לו, ב), שבהמ"ז פוטר כוס שני כיון שהוא פוטר יין שבתוך הסעודה.

סו) כדלעיל בתחלת הקו"א.

סז) בדפי הספר שלפניו, והוא על הגמ' ברכות מא, ב סוף ד"ה אמר רב פפא, שמביא סברת הרא"ש ומסיק דלא כוותיה.

סח) ברכות פ"ו סוף ה"ד וסוף ה"ה.

סט) ח"ב סי' תקכה ד"ה ואם חפצו.

ע) בנוסח ההגדה אות ד.

עא) סעיף ו.

עב) לומר כן גם בשאר משקין.

עג) ראה שו"ע סי' רצט סעי' ז-ח. העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 57.