(ח)

(ח) אבל כו'. (עיין מ"א סי' רי"ב סק"דעד, ואף לפי דעת רמ"א שםעה יש לומר דהכא לא הוי טפלה כל כך כי התםעו. עיין שם בדרכי משהעז, ועיין בתרומת הדשןעח וברא"שעט. וצריך עיון):


עד) ולקמן שם ס"ז-ח, שבאופן זה מברכים על הטפל ברכה המיוחדת לו.

עה) ס"א, שמברך על הטפל שהכל.

עו) כדלעיל ס"א וס"ג, שאפילו שותה יין בתוך הסעודה להמשיך תאות האכילה צריך לברך עליה. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"א ע' נג וח"ב ע' 160.

עז) אות ב.

עח) סי' לא.

עט) ברכות פ"ו סי' טז.