סימן קעז

(א)

(א) שכיון שאין כו'. הרב רבינו יונהא (ומהאי טעמא אף מין לפתן שאוכלן בלא פת א"צ לברך אם קובע ללפת פת במינים אחרים, משא"כ במיני פירות, והיינו טעמא משום דגם זה בא מחמת פתב, דזהו טעם פטורם בברכת הפת, מדפוטרות אפילו בפירות שאוכל בלא פת אם קבע עליהםג, ויש לומר דהוא הדין בלפתן דמחמת סעודה, רוצה לומר פת:


א) ברכות מא, ב ד"ה ורבינו.

ב) עי' העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 67 ואילך.

ג) כדלקמן ס"ד.