(ג)

(ג) אפילו אוכלם כו'. (ומה שכתב הלבושט וכן הוא ברשב"אי, זה אינו, דבכהאי גוונא גם לפניהם אין צריך, כמו שכתבו הרא"שיא ומ"א סי' קס"חיב וקע"דיג, וגם לעכל לא הזכירו כלל, אלא תלו טעמא כיון שבאו בתוך כו'):


ט) ס"א, דהיינו כשבאים לעורר תאות המאכל.

י) ברכות מא, ב ד"ה הביאו. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 74.

יא) פסחים פ"י סי' כד בסופו. ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ב ע' 75. ואפשר הכוונה לברכות פ"ו סי' כו: לפניהם טעונין ברכה שברכת המוציא אינה פוטרתן כיון דלאו מעיקר סעודה הן, ולא לאחריהם דברכת המזון פוטר כל מה שאכלו בתוך הסעודה.

יב) סקכ"ב.

יג) סקי"א. וראה גם לקמן סוס"ד. לעיל סי' קעד ס"ב וקו"א שם ס"ק ב.