סימן קעח

(א)

(א) ונטל המאכל כו'. דהא בדברים שאין טעוניןא עסקינן. ועיין סי' ר"ו סעיף ה'ב דאם לא היה לפניו מאותו המין צריך לברך אם לא היה דעתו אפילו בלא שינוי מקוםג, וא"כ מה קמ"ל רב חסדאד, אלא על כרחך כמ"שה, ואתי שפיר דמהני דעתו אפילו לדעת הרא"שו בפירוש הירושלמי ברכות פ"ו ה"א מאן דנסיב תורמסא כו', עיין שם סימן ר"ו ס"וז:


א) ברכה לאחריהם במקומם, וכדלקמן ס"ג.

ב) ולקמן שם ס"ט. וראה יגדי"ת (נ.י.) חוב' יב ע' כט.

ג) ראה גם לקמן ס"ט גבי היה בגן ורוצה לאכול מפירות כל אילן, וש"נ.

ד) פסחים קא, ב.

ה) דמיירי שנטל המאכל.

ו) ברכות פ"ו סי' כ.

ז) ולקמן שם סי"א.