סימן רב

(א)

(א) שמפני חשיבותם כו'. רש"י דף ל"טא (גבי בפה"א נגד שהכל נהיה בדברו וה"ה לבפה"ע נגד בפה"א דלכ"ע חשיבא טפי אלא דלא חשיבא כ"כ כבפה"א נגד שהכל נהיה בדברו כמ"ש הרא"שב ע"ש ובגמ' דף (מ"ה) [ל"ה] גבי יין דכל דחשיב טפי פורטין אותו יותר והיינו טעמא דפתג):


א) ע"א ד"ה ומלגלג.

ב) ברכות פ"ו סי' כה. וראה גם לוח ברה"נ פ"ג ה"ז וש"נ. סדר ברה"נ פ"י ה"ז.

ג) רש"י ברכות לה, א ד"ה כיצד. וראה גם לעיל סי' קסז ס"א וש"נ.