סימן רב

(ב)

(ב) וכן חרובים כו'. (ובבדק הבית ר"ל שלא לברך כללד וכמ"ש בש"עה דאל"כ מנ"ל לפלוגי בין ברכה לשביעית בחרובים יותר מבבוסרו):


ד) שאפילו אחר ששרשרו מרים הם ואין ראוין לאכילה, ואין ללמוד בזה דין גמר פרי מדין שביעית.

ה) סעיף ב, בשאר האילנות כשאינו ראוי לאכילה, משא"כ כשראוי לאכילה יודה שמברך בפה"א, וכמ"ש בפנים.

ו) שלומדים דין גמר פרי לענין ברכה משביעית (תוס' ברכות לו, ב ד"ה שיעורו), וכמבואר לעיל בפנים.